1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

psychologia osobowości, tożsamość, adaptacja kulturowa kwestionariuszy, nowe technologie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku asystenta (w pełnym wymiarze godzin) w Katedrze Osobowości na Wydziale Psychologii powinni spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz spełniać następujące wymagania:

Wymagania stawiane kandydatom:

(1)   Ukończone jednolite studia magisterskie w dyscyplinie psychologia.

(2)   Koncepcja rozprawy doktorskiej dotyczącej wpływu technologii cyfrowych na rozwój osobowości.

(3)   Publikacje i osiągnięcia badawcze w zakresie osobowości, psychologii zdrowia, tożsamości, adaptacji kwestionariusza (publikacje, organizacja i udział w konferencjach naukowych, udział w badaniach naukowych).

(4)   Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni.

(5)   Udokumentowana działalność organizacyjna i społeczna.

(6)   Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.

 

Wymagane dokumenty:

1)     podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW;

 2)     CV i list motywacyjny;

 3)     kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

 4)     zdjęcie;

 5)     dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego;

 

6)     kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy;

7)     oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora

 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

8)     dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym;

 9)     oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr

43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

 

10)  oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego.

 

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć/przesłać na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydziału Psychologii

Sekretariat Dziekana

ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz