adiunkt – post-doc

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu pt.: Wysokociśnieniowe badania spektroskopowe i dyfrakcyjne jako klucz do zrozumienia osobliwego zachowania asocjujących cieczy z wiązaniami wodorowymi i oddziaływaniami van der Waalsa”, pod kierownictwem dr hab. Sebastiana Pawlusa.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów   

Liczba dostępnych stanowisk: 1       

Nr ref.: 40/2022/NA/WNST/IF/p-d/01                                           

Słowa kluczowe: ciecze z wiązaniami wodorowymi i oddziaływaniami van der Waalsa, spektroskopia wysokociśnieniowa, struktura molekularna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • realizacja pomiarów wysokociśnieniowych materiałów, zwłaszcza cieczy van der Waalsa i z wiązaniami wodorowymi, z wykorzystaniem różnych technik spektroskopowych,
 • analiza wyników pomiarów spektroskopowych i ich porównanie/sprzężenie z wynikami badań dyfrakcyjnych,
 • obliczenia teoretyczne z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT, modelowanie struktury i obliczenia teoretycznych widm w podczerwieni oraz Ramana) lub innych metod modelowania struktury molekularnej.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień doktora w dyscyplinie nauk fizycznych, chemicznych, inżynierii materiałowej lub pokrewnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie fizyki fazy skondensowanej, z wykorzystaniem metod spektroskopii w podczerwieni (IR) i ramanowskiej, materiałów niekrystalicznych, cieczy i szkieł; mile widziana będzie także znajomość innych metod badania struktury na poziomie molekularnym/atomowym, np. metod dyfrakcyjnych, rozpraszania promieniowania X i/lub neutronów,
 • doświadczenie w zastosowaniu metod modelowania i symulacji komputerowych do analizy lokalnej struktury atomowej/molekularnej, np. teorii funkcjonału gęstości (DFT), dynamiki molekularnej,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych (Scopus, Web of Science),
 • autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej sześciu publikacji w czasopismach ewaluacyjnych dla dyscypliny nauki fizyczne, dokumentujących doświadczenie w prowadzeniu badań będących przedmiotem wymagań kwalifikacyjnych wyszczególnionych w ogłoszeniu,
 • doświadczenie w wysokociśnieniowych pomiarach spektroskopowych, przetwarzaniu i analizie danych, zwłaszcza dla cieczy z wiązaniami wodorowymi,
 • mobilność – udokumentowane krajowe i zagraniczne pobyty naukowe (krótko i/lub długoterminowe),
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie komunikacji naukowej oraz
 • przygotowanie publikacji naukowych.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do mobilności naukowej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

 1. Uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie.
 2. Uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 3. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
 4. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedziba poza terytorium Polski.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 2 lata w wymiarze pełnego etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 000 zł brutto miesięcznie (w tym koszty leżące po stronie pracodawcy),
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UŚ,
 5. finansowanie udziału w konferencjach naukowych,
 6. dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 7. zadaniowy czas pracy,
 8. możliwość rozwoju zawodowego,
 9. mentoring w pisaniu artykułów naukowych, wniosków grantowych, oraz w sprawach dotyczących profesjonalnego rozwoju,
 10. pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole,
 11. pakiet świadczeń socjalnych,
 12. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 13. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 14. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej, o której mowa w wymaganiach konkursowych.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 4 grudnia 2022 (godz. 23:59; czasu CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 4 lutego 2023
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=A9CD48DF-5131-49ED-A150-6AC387945214&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=142455&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Załączniki