adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Inżynierii i Ekonomii
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Wydział Inżynierii i Ekonomii

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska

tel.: 23 672 30 75

 

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ogłasza

 

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego  na kierunku Zarządzanie w zakładzie Ekonomii i Zarządzania

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), dalej Ustawa.

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać:

 tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

  złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

 wiedzę z zakresu: rachunkowość małych firm w praktyce, ubezpieczenia społeczne w praktyce, rozliczenia podatkowe w praktyce, dokumentacja kadrowo płacowa w praktyce, przedsiębiorczość, zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, podstawy działalności gospodarczej

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy (w przypadku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

 

Komisja może zawnioskować do kandydata o złożenie referencji, zaprosić na rozmowę uzupełniającą.

Składane kopie dokumentów muszą zostać opatrzone klauzulą potwierdzającą ich zgodność z oryginałem zamieszczoną przez kandydata.  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa                                        im.  Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 06.12.2021r.

Liczy się data wpływu dokumentów do uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2021r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii

doc. dr inż. Robert Rudziński

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puzim.edu.pl