Adiunkt

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Działając na podstawie art. 119 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I.          Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

●          posiadają kwalifikacje na poziomie doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie psychologii,

●          mają pełną zdolność do czynności prawnych,

●          korzystają z pełni praw publicznych.

●          nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

●          nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8,

 

II.        Wymagane dokumenty:

1.         Zgłoszenie udziału w konkursie.

2.         Życiorys (CV) zawierający:

– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej (doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w tym zajęcia prowadzone w języku angielskim)

– informację o dotychczasowej działalności naukowej:

wykaz projektów naukowych, badawczych, rynkowych wykazujących znajomość specyfiki prowadzenia procesów badawczych w projektowaniu,
wykaz publikacji, udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi itp.,
– informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze designu, user experience, psychologii, cyber psychologii lub pokrewnych,

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.

3.         Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie psychologii.

4.         Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim w uczelni wyższej. Certyfikat  biegłości językowej lub inne zaświadczenia istotnie wzmocnią szanse Kandydata.

5.         Zaświadczenia, referencje, opinie i inne dyplomy zawodowe.

6.         Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.

7.         Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.

8.         Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

9.         Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP.

III.      Termin przesyłania dokumentów elektronicznie: do 30 czerwca 2021 do godz. 14.00  kadry@asp.katowice.pl

IV.      Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 2 lipca 2021

V.        Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na stanowisku badawczo-dydaktycznym na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI.      Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2021

VII.   Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mwylezol@asp.katowice.pl