Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Stanowisko post-doc będzie związane z badaniami w ramach projektu OPUS „Zjawiska magnetyczne na równinach: Badania atomowo-cienkich warstw magnetycznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (http://lasso.fuw.edu.pl/projekty.html). W projekcie są planowane badania właściwości optoelektronicznych trihalogenków chromu (CrCl3, CrBr3, CrI3), dążąc do połączenia metod magnetyzmu oraz spektroskopii optycznej w celu uzyskania kontroli nad  fundamentalnymi oddziaływaniami i wzbudzeniami w ciałach stałych. Głównym  aspektem   badań  będzie znalezienie  korelacji  między  powstającym namagnesowaniem  a  odpowiedzią  optyczną  tych  materiałów.  W  warstwowych  materiałach magnetycznych  przewiduje  się  dwa  typy  oddziaływań  magnetycznych,  tj.  ferromagnetyzm i antyferromagnetyzm, które są powiązane ze wzajemnym ułożeniem spinów (momentów magnetycznych). Osoba zatrudniona będzie prowadzić badania wysokiej jakości struktur materiałów warstwowych. Próbki będą wytwarzanie w Narodowym Uniwersytecie Singapurskim w grupie dr. Maciej Koperskiego. Natomiast, badania ich właściwości magnetycznych, wibracyjnych oraz optycznych będą prowadzone przez zatrudnioną osobę przy pomocy szerokiej gamy technik spektroskopowych, takich jak rozpraszanie ramanowskie, fotoluminescencja, oraz kontrast odbicia w różnych warunkach, np.: w funkcji temperatury, w zewnętrznym polu magnetycznym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie także planować oraz wykonywać pomiary eksperymentalne, współpracować i nadzorować pracę doktoranta oraz studentów zaangażowanych w realizację projektu, a także brać udział w analizie uzyskanych wyników i ich upowszechnianiu, w tym przez współautorstwo publikacji.

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

·       uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku

·       w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;

·       w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

 

The post-doc position is associated with the OPUS project ” Magnetic phenomena in flatlands: Investigations of atomically thin magnetic layers” funded by the National Science Center, Poland (http://lasso.fuw.edu.pl/projects.html). It is planned to investigate the optoelectronic properties of chromium trihalides (CrCl3, CrBr3, CrI3) in the project, aiming to combine the methods of magnetism and optical spectroscopy in order to gain control over fundamental interactions and excitations in solids. The main aspect of the research will be to find the correlation between the magnetization that occurs and the optical response of these materials. Two types of magnetic interactions are predicted in layered magnetic materials, i.e. ferromagnetism and antiferromagnetism, which are related to the mutual arrangement of spins (magnetic moments). The employed person will conduct research on high-quality structures of layered materials. The samples will be fabricated at the National University of Singapore in the group of Dr. Maciej Koperski. However, the study of their magnetic, vibrational and optical properties will be conducted by the employed person using a wide range of spectroscopic techniques, such as Raman scattering, photoluminescence, and reflection contrast under various conditions, e.g. as a function of temperature, in an external magnetic field. The successful candidate will also plan and perform optical measurements, cooperate with and supervise the work of a PhD student and Master students involved in the project, as well as participate in the analysis of experimental results and their dissemination, including preparation of research articles and conference presentations.

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl