Asystent badawczy

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko asystenta badawczego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Badawcze Naprawy DNA i Replikacji na Wydziale Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 6.2021.WNB z dnia 9.10.2021r.

na stanowisko asystenta badawczego

w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Badawczego Naprawy DNA i Replikacji

Wydziału Nauk Biologicznych UWr

Jednostka organizacyjna: Centrum Badawcze Naprawy DNA i Replikacji

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawcze

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów:1

Termin składania dokumentów: 8 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 listopada 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2021 r

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Okres zatrudnienia: na czas funkcjonowania IDN.CBNDR nie dłużej niż do końca 2025r.

Od kandydata wymagane są:

1.  Stopień doktora nauk biologicznych, uzyskany w okresie nie dłuższym niż 7 lat (kandydat musi spełniać warunki określone w definicji „Młodego naukowca”, czyli być osobą prowadzącą działalność naukową, która posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie minęło 7 lat. Do tego okresu nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku  z niezdolnością do pracy,
w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej).

2.  Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu genetyki, fizjologii i biologii molekularnej organizmów modelowych Saccharomyces cerevisiae i Schizosaccharomyces pombe.

3.  Znajomość standardowych metod stosowanych w genetyce i biologii molekularnej dla S. cerevisiae, S. pombe i bakterii (np. dysrupcja genów, znakowanie DNA i białek, klonowanie genów, mutageneza, PCR, Real-Time PCR, odwrotna transkrypcja, ekstrakcja DNA / RNA / białek, elektroforeza kwasów nukleinowych i białek, Southern blot, Western blot, koimmunoprecypitacja, dwuhybrydowy system drożdżowy (Y2H), pull-down białek, dissekcja tetrad, mikroskopia fluorescencyjna).

4.  Dodatkowym atutem będzie znajomość metod bioinformatycznych, elektroforezy pulsacyjnej, cytometrii przepływowej, obrazowania żywych komórek, FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ), immunofluorescencji.

5.  Udział w realizacji grantów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik.

6.  Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych.

7.  Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

8.  Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

1.  Życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej.

2.  Kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

3.  Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.

4.  Wykaz publikacji naukowych.

5.  Kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora.

6.  Opinię o dorobku naukowym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego.

7.  Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopis prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.

8.  Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla Członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu  te listy.

9.  Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

W życiorysie należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jaki zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

·       Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

·       Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną stacjonarnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

·       Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

·       Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „Asystent_IDN.CBNDR”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski
z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.  Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:

·       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·       wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl