Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

Opis zadań na stanowisku:

Oferta pracy w zespole ukierunkowanym na realizację zadań badawczych i dydaktycznych w zakresie tematyki obejmującej zagadnienia higieny zwierząt, dobrostanu i profilaktyki zwierząt gospodarskich i towarzyszących. 

Zakres pracy obejmuje:

działalność naukową, w tym pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów badawczych, przygotowanie publikacji naukowych;
działalność dydaktyczną,
podnoszenie kompetencji poprzez udział w konferencjach i szkoleniach;
udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki;
inne działalności, wynikające z profilu i charakteru jednostki.
Oferujemy pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe.

 

 2. Wymagania wobec kandydata

Kandydat powinien:

nie być ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
korzystać z pełni praw publicznych,
nie być skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo;
posiadać doświadczenie w pracy badawczej dotyczącej higieny zwierząt, dobrostanu oraz profilaktyki, testowania dodatków i preparatów paszowych ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych;
posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu wyżej wymienionych umiejętności w postaci prac naukowych,
dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (higiena zwierząt, profilaktyka);
wykazywać się dobrą znajomością j. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2;
biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

     3. Oferujemy:

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe,
atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

     4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

życiorys naukowy,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,
spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,
wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego ze wskazaniem poziomu – wymagane będą dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej,

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule e-maila: kandydat na asystenta w KHŚiDZ) w terminie do dnia 06.11.2021 roku.

 

Dokumenty powinny zawierać:

informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 

Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:
1.     dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

2.     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

3.     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4.     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl