Lektor

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

ogłasza konkurs

na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych 

w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych 

 

Opis zadań na stanowisku:

prowadzenie, z zachowaniem dbałości o najwyższą jakość zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia , studiach stacjonarnych i niestacjonarnych m.in. zajęcia zdalne ,
prowadzenie zajęć związanych z kształceniem doktorantów,
prowadzenie konsultacji,
prowadzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zamierzonych efektów, uczenia się, w tym między innymi terminowe wprowadzanie ocen do systemu,
udział w egzaminach w sesji egzaminacyjnej, egzaminach komisyjnych, egzaminach doktorskich i innych,
tłumaczenie tekstów z j. polskiego na j. angielski i odwrotnie ,
gotowość tłumaczenia tekstów na rzecz uczelni,
podnoszenie kompetencji zawodowych przez udział w konferencjach, szkoleniach, kursach, stażach krajowych i zagranicznych,
udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni,
inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.
 

Wymagania wobec kandydata:

posiada tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela,
wykazywać udokumentowany udział w szkoleniach (stażach, kursach) podwyższających kwalifikacje zawodowe, które będą oceniane pod kątem ich przydatności w pracy w SJOiNHS,
posiada bardzo dobrą znajomości metodyki nauczania języków obcych,
wykazuje się pełną dyspozycyjnością i gotowością do pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni na różnych kierunkach UPWr,
posiada znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ/CEFR) oraz umiejętność opracowywana kursów profilowanych,
posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka ogólnego,
posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technik nauczania na odległość,
posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z j. polskiego na j. angielski i odwrotnie,
nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,
ma pełną zdolność do czynności prawnych,
korzysta z pełni praw publicznych,
nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy zagranicznej.
 

Oferujemy:

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe,
atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

życiorys
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, 
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego ze wskazaniem poziomu – wymagane będą dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej.
 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 09.02.2022 roku z dopiskiem w tytule maila: lektor SJOiNHS
Dokumenty powinny zawierać:
informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. 
 

Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl