starszy asystent badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

WPL-1210- 17/2021

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs
na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie Polonistyki Stosowanej
w Zakładzie Retoryki i Mediów
(liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 15 miesięcy,
począwszy od 1 grudnia 2021 r.)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 122 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
– Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.
– Posiadanie tytułu magistra w zakresie kulturoznawstwa.
– Dorobek naukowy z zakresu retoryki i mediów, potwierdzony publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych.
– Doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej, szczególnie w zakresie przedmiotów retorycznych i medialnych.
– Doświadczenie zawodowe w obszarze mediów i public relations.
– Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
– Gotowość do prowadzenia aktywnej działalności badawczej, w tym: brania udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularnego publikowania wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MEiN); współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MEiN i in.).
– Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza z zakresu przedmiotów retorycznych i medialnych (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
– Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW.
2. Życiorys naukowy.
3. Plan dalszej działalności badawczej.
4. Informacja o dotychczasowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
5. Odpis dyplomu doktorskiego i innych wymaganych dyplomów.
6. Kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
7. Wykaz publikacji.
8. Aktualna opinia bezpośredniego przełożonego lub (w przypadku osoby niepracującej) promotora.
9. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.
10. Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc
11. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM: 29.09.2021

Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa.

Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko-konkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:
dziekan.polon@uw.edu.pl

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.10.2021

Warszawa, dnia 30.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.polon@uw.edu.pl