starszy asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego asystenta w zakresie dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku (WGSR_K3_2021) na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 1.10.2021 r.  do 31.09.2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2021 r. poz. 478) oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm).

Wymagania:

·           stopień doktora nauk o Ziemi/nauk o Ziemi i środowisku

·           dorobek naukowy w zakresie meteorologii i klimatologii, udokumentowany publikacjami,

·           udział w krajowych lub międzynarodowych zespołach badawczych (potwierdzony publikacją/-ami) oraz 
            konferencjach, odbyte staże naukowe,

·           doświadczenie w nauczaniu i w popularyzacji nauki,

·           umiejętność organizacji badań terenowych oraz konferencji naukowych,

·           znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski), płynna znajomość języka polskiego.

 

Wymagane dokumenty ( każdy w formacie PDF opatrzony skanem podpisu bądź podpisem cyfrowym)

·    podanie do Rektora UW o zatrudnienie na stanowisku starszego asystenta,

·    informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony  Biura   Spraw
     Pracowniczych UW   (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ),

·    życiorys naukowy, w tym:

      – informacje o osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych,

     – wykaz publikacji oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych,

·      odpis dyplomu doktora w zakresie wyżej wymienionej dyscypliny lub inny dokument potwierdzający uzyskanie
       stopnia doktora w wyżej wymienionej dyscyplinie,

·      oświadczenie o gotowości zatrudnienia na UW jako podstawowym miejscu pracy ( http://bsp.adm.uw.edu.pl
       /bsp/druki-i-formularze/ ),

·      kwestionariusz osobowy (formularz ze zdjęciem) (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ),

·      oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na 
       stanowisko nauczyciela na UW, udostępniane na stronie     (http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads
      /2021/01/owiadczenie_konkurs-_nauczyciel_akademicki_UW.pdf.).

Dokumenty należy przesłać na adres: sprawypracownicze_wgsr@uw.edu.pl do 30 czerwca 2021 r.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście bądź online).
O jej  planowanej dacie oraz o wynikach konkursu  kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 września 2021 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów w sekretariacie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa.

Wydział nie zapewnia mieszkania.

 

DZIEKAN

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

 

 

 

The Dean of the Faculty of Geography and Regional Studies, with the consent of the Rector of the University of Warsaw, announces a competition for the position of senior assistant in the field of Earth and related environmental sciences (WGSR_K3_2021) on the basis of a full-time employment contract for the period from 01/10/2021 to 31/09/2023

Candidates have to meet conditions defined in the 20.07.2018 Law on higher education and science (DZ.U. from year 2021 position no. 478) as well as the Statue of the University of Warsaw (UW Monitor from year 2019, position no. 190, with subsequent changes).
 Requirements:

·       PhD in Earth sciences/ Earth and related environmental sciences

·       scientific achievements in meteorology and climatology, documented by published papers

·       participation in national or international research teams (proven through a published paper / papers) and conferences, scientific internships;

·       experience in teaching and in popularization of science;

·       ability to organize field research and scientific conferences;

·       communicative in at least one foreign language (English preferred), fluent in Polish.

Candidates should submit the following documents (each in the separate PDF file, signed by hand and scanned or with digital signature)

·      Letter of application to the Rector of the University of Warsaw – applying for an employment as a senior assistant.

·      Information on the processing of personal data along with the consent clause to be downloaded from the Office of
       Labor Affairs of the University of Warsaw (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ).

·      Academic CV, including

–          information on achievements in teaching, research and other related activities,

–          list of publications and other relevant information on academic research.

·      A copy of PhD diploma in the field mentioned above or another document confirming a PhD in the above-
        mentioned discipline.

·      Declaration that the University of Warsaw would be the first employer
       ( http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ).

·    Personal questionnaire with a photo ( http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ) .

·      Statement in which the candidate confirms that he/she has read and accepts the rules of conducting competitions
       for the position of an academic teacher available on the website
(http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2021/01/owiadczenie_konkurs-_nauczyciel_akademicki_UW.pdf.)

 

The documents should be emailed to: sprawypracownicze_wgsr@uw.edu.pl by 30th June, 2021.

Selected candidates may be invited for an interview (in person or remotely). The invitation, as well as the information on the final results, will be sent by email.

The decision on the results of the competition will be made by 10th September, 2021.

The selected candidate is obliged to submit the original documents to the Secretary of the Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

The Faculty of Geography and Regional Studies does not provide housing.

 

 DEAN
 of the Faculty of Geography and Regional Studies

 Professor  Maciej Jędrusik, Ph.D.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na globus@uw.edu.pl