adiunkt

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Uniwersytet Gdański

 

DZIEKAN

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne ADIUNKTA

w Pracowni Biofizyki MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 marca 2021 roku

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na zastępstwo

 

 

Wymagania

–        stopień naukowy doktora nauk biologicznych,

–        sprecyzowane zainteresowania badawcze z zakresu biofizyki, metod obliczeniowych i mikrobiologii dotyczące zwłaszcza oddziaływań niekowalencyjnych pomiędzy związkami niskocząsteczkowymi oraz modulacji aktywności substancji biologicznie czynnych: mutagenów, leków przeciwnowotworowych, antybiotyków.

–        praktyczna, potwierdzona publikacjami naukowymi znajomość następujących technik badawczych: spektroskopia UV/Vis, mikrokalorymetria, bakteryjne testy mutagenności, obliczenia z wykorzystaniem modeli statystyczno-termodynamicznych, statystyczna analiza danych.

–        umiejętność posługiwania się oprogramowaniem Sigma Plot, MathCad, Statistica, MS Office.

–        umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.

–        udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych.

–        doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik.

–        czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

–        samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego, gotowość do podróży służbowych w celu nawiązywania współpracy naukowej oraz poznawania i udoskonalania technik badawczych.

–        znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

–        obowiązek przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.