asystent

Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej
Uniwersytet Gdański

SŁOWA KLUCZOWE: chemia koordynacyjna, techniki badania struktury (SC-XRD, PXRD),

OPIS: Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta z dziedziny nauk chemicznych, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu chemii koordynacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy, charakterystyki fizykochemicznej i określania właściwości aplikacyjnych związków.

Wymagania:

  • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskany nie wcześniej niż w 2020 roku,
  • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu chemii koordynacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy, charakterystyki fizykochemicznej i określania właściwości aplikacyjnych związków,
  • znajomość technik badania struktury i właściwości związków kompleksowych (SC-XRD, PXRD, CHNS, FT-IR, UV-Vis, PL, TG) oraz metod określania właściwości biologicznych związków,
  • umiejętność posługiwania się programami naukowymi (Origin, Diamond, CrystalExplorer),
  • udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem,
  • czynny udział w konferencjach naukowych i sympozjach międzynarodowych oraz krajowych,
  • doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca i kierownik,
  • doświadczenie we współpracy naukowej (udział w projekcie/ staż naukowy/ inne),
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, koordynacyjnej i analitycznej oraz przedmiotów pokrewnych,
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty

1. Podanie – zgłoszenie do konkursu kierowane do JM Rektora UG,
2. Życiorys,
3. Odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego,
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Działu Zarządzania Kadrami),
5. Informacje o osiągnięciach naukowych.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl