1 stanowisko adiunkt

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

                                                                                                                                       Gdynia, 10 czerwca 2022 r.

K O N K U R S
Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.

Termin składania ofert: 9 lipca 2022 roku.

Warunki zatrudnienia: 100% etatu, umowa o pracę.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nastąpi w terminie 14 dni od daty terminu składania ofert.  

Słowa kluczowe: geologia czwartorzędu, osady jeziorne, rekonstrukcje zmian środowiska.

Wymagania stawiane Kandydatom:

Zwycięzca konkursu powinien mieć udokumentowany dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym, doświadczenie we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, być zdolny do samodzielnego planowania badań naukowych i aplikowania o ich finansowanie zewnętrzne, a jego aktywność naukowa powinna przyczyniać się do dalszego rozwoju badań osadów jeziornych, w tym stosowania nowoczesnych metod analiz niedestrukcyjnych. Osoba ta powinna dawać szerokie wsparcie w nauczaniu studentów oraz jako opiekun prac dyplomowych na każdym poziomie kształcenia. Ponadto powinna posiadać:

1)        stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku lub równoważny,

2)        udokumentowaną publikacjami specjalizację z zakresu badań osadów jeziornych,

3)        doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

4)        doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych, w szczególności związanych z poborem rdzeni osadów jeziornych oraz pomiarami limnologicznymi,

5)        doświadczenie we współpracy międzynarodowej, w szczególności odbycie stażu naukowego w instytucji zagranicznej,

6)        umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,

7)        udokumentowany aktywny udział w organizacji sesji i konferencji naukowych,

8)        dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1)        podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

2)        kwestionariusza osobowego (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami),

3)        kopii dyplomu magisterskiego,

4)        kopii dyplomu doktorskiego,

5)        wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

6)        dokumentów poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,

7)        opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,

8)      oświadczenia o czynnej znajomości języka angielskiego,

9)        Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

Aplikacje należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego,
al.  Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, II piętro, pok. 204 A.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji
o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii

/-/

dr hab. Waldemar Surosz

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

……………………………………………….…………
podpis

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekanawoig@ug.edu.pl