1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

DZIEKAN

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne ADIUNKTA

w Zakładzie Biologii Molekularnej MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 sierpień 2022 roku

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

 

Tematyka badań i dydaktyki prowadzonych w Zakładzie Biologii Molekularnej MWB

Badania naukowe realizowane w Zakładzie prowadzone są w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki i genetyki mikroorganizmów.  Realizowana tematyka badawcza dotyczy zagadnień związanych z mechanizmami replikacji DNA, proteolizy, aktywności białek opiekuńczych, odpowiedzi komórki na stres.
W badaniach analizowane są oddziaływania białek i kwasów nukleinowych, struktura białek i ich kompleksów.
W Zakładzie stosowane są zaawansowane techniki w zakresie biochemii i biologii  molekularnej. Pracownicy Zakładu prowadzą dydaktykę w zakresie biologii molekularnej, biochemii białek i kwasów nukleinowych
oraz inżynierii genetycznej (ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, seminaria, wykłady, opieka nad studentami pierwszego i drugiego stopnia).  

 

Przewidywany zakres obowiązków

–     Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie      wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego.

–    Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych
i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział
w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym.

 

Wymagania

–        Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna, biologia medyczna)

–        Doświadczenie w pracy w projektach naukowych.

–        Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, genetyki, doświadczenie
w oczyszczaniu i analizie białek i kwasów nukleinowych.

–        Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.

–        Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych.

–        Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

–        Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

–        Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ewa.brzana@ug.edu.pl