asystent

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.

Termin składania ofert: 3 lutego 2023 roku.

Warunki zatrudnienia: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nastąpi w terminie 14 dni od daty terminu składania ofert.  

Słowa kluczowe: hydrologia, paludologia, obieg wody na obszarach młodoglacjalnych, GIS

Oczekiwania od Kandydatów:

Badania: Udział w badaniach naukowych w zakresie hydrologii, w szczególności prowadzenie badań terenowych, pobieranie próbek środowiskowych do analiz, statystyczne opracowanie danych pomiarowych. Rozwijanie kreatywności naukowej i publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach. Umiejętność przygotowania i składania projektów naukowych.

Dydaktyka: Od kandydatów oczekuje się prowadzenia ćwiczeń, zajęć terenowych oraz innych form nauczania studentów kierunku Geografia oraz Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. Kandydat będzie również współuczestniczył w opiece naukowej nad pracami licencjackimi.

Wymagania stawiane Kandydatom:

1)       tytuł magistra geografii,

2)       czynny udział w życiu naukowym w zakresie hydrologii (paludologii),przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz uczestnictwem lub kierowaniem projektem naukowym, 

3)       mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu hydrologii,

4)       umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym oraz w pracy terenowej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego,

5)       umiejętność obsługi i wykorzystania GIS, mile widziana znajomość podstaw modelowania hydrologicznego,

6)     biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim w ramach pensum dydaktycznego). 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1)       podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

2)       kwestionariusza osobowego (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/
dzial_zarzadzania_kadrami),

3)       kopii dyplomu magisterskiego,

4)       wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

5)       dokumentów poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,

6)       opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,

7)       oświadczenia o czynnej znajomości języka angielskiego,

8)       Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

Aplikacje należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego,
al.  Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, II piętro, pok. 204 A.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji
o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta
w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekanawoig@ug.edu.pl