Profesor / Profesor Uczelni

INSTYTUT MORSKI
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

DYREKTOR INSTYTUTU MORSKIEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • Zatrudnienie w Instytucie Morskim UMG w Zakładzie Oceanografii Operacyjnej,
 • Praca w prestiżowej lokalizacji w Złotej Kamienicy usytuowanej w samym centrum Gdańskiej Starówki (5-kondygnacyjny budynek bez windy)
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy (pierwsza umowa na 12 miesięcy)
 • Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
  o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
 • Praca zadaniowa w trybie stacjonarnym z możliwością częściowej pracy zdalnej
 • Wynagrodzenie finansowane ze środków innych niż subwencja lub dotacja

OFERUJEMY:

 • Dobre warunki dla realizacji projektów badawczych oraz prac zleconych dla otoczenia gospodarczego
 • Możliwość zbudowania własnego zespołu projektowego
 • Pomoc i wsparcie eksperckie oraz organizacyjne w opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów
 • Udział w rozwoju naukowym kadry w roli promotora lub mentora
 • Dostęp do unikatowych danych zebranych w wyniku wieloletnich badań środowiska morskiego
 • Możliwość planowania i realizowania rejsów badawczych statkami Instytutu Morskiego wyposażonych w nowoczesne urządzenia pomiarowe
 • Dostęp do bibliograficznych baz danych Uniwersytetu
 • Motywacyjny system dodatkowego wynagrodzenia w ramach premii projektowych i zadaniowych
 • Możliwość dofinansowania wyjazdów na konferencje w Polsce i za granicą
 • Możliwość zdobywania premii i nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe
 • Pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • Co najmniej stopień doktora habilitowanego
 • Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów badawczych i grantów naukowych
 • Kompetencje w zakresie pomiarów geofizycznych dna morskiego i analizy danych geofizycznych
 • Doświadczenie w pisaniu raportów oraz ekspertyz
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, index Hirscha min. 10 (wg WoS)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Biegła znajomość obsługi pakietu aplikacji biurowych (MS Office)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV
 • Wykaz dorobku naukowego z ostatnich 5 lat (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych itp., wykaz opracowań badawczych i zastosowanych praktycznie, patenty itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie w uczelni lub poza uczelnią itp.)
 • Kserokopia posiadanych dyplomów
 • Certyfikat znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2
 • Kandydaci niebędący obywatelami Polski – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego minimum na poziomie C1

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05.2023 r. GODZ. 14.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 30.06.2023 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 03.08.2023 r.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu mogą:

– wysłać skany wymaganych dokumentów na adres e-mail: im@im.umg.edu.pl, lub

– złożyć kserokopie wymaganych dokumentów w Sekretariacie Instytutu Morskiego, lub

– wysłać kserokopie wymaganych dokumentów do Sekretariatu Instytutu Morskiego drogą pocztową.

Adres korespondencyjny:

Instytut Morski
ul. Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor

Załączniki