adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych

Kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 59/2021/NA/WNS/ZZL

Słowa kluczowe: nauki o zarządzaniu i jakości, zarządzanie, jakość, zarządzanie strategiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie ewaluowanej (wysoko punktowanej zgodnie z regulacjami MEN) działalności badawczej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I lub II stopnia, w szkole doktorskiej, lub innych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości (również w języku angielskim),
 • realizowanie obowiązków organizacyjnych na potrzeby wydziału i uczelni wynikających zregulaminów UŚ ujętych w IPO.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,
 • prowadzenie badań w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • aktualny dorobek indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science o wartości ewaluacyjnej dla dyscypliny (artykuły naukowe za min. 40 pkt lub monografie za min. 100 pkt), dotyczącego problematyki zarządzania i jakości ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań oraz analiz statystycznych, zarządzania strategicznego, CSR oraz marketingu,
 • znajomość aktualnych rozwiązań metodologicznych oraz umiejętność zastosowania metod/technik/narzędzi badawczych zalecanych i stosowanych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,
 • umiejętność opracowywania publikacji naukowych, posiadanie kompetencji umożliwiających umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizacji i kierowaniu projektami naukowymi,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, popularyzacja nauki,
 • umiejętność współpracy w zespołach badawczych,
 • umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie prowadzenia badań i ich komercjalizacji,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w szczególności w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, w tym z wykorzystaniem metod i narzędzi prowadzenia dydaktyki zdalnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, w tym ze szczególnym uwzględnieniem znajomości badań rynkowych i marketingowych, analizy statystycznej, zarządzania strategicznego, CSR, PR,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ze studentami-obcokrajowcami,
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • znajomość programów statystycznych i doświadczenie w prowadzeniu analiz statystycznych,
 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. MS Office 365, Moodle oraz programu(ów) dokomputerowej obróbki danych jakościowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego.

OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (od 21.02.2022 r. do 30.09.2023 r.), w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 4. zadaniowy czas pracy,
 5. możliwość rozwoju zawodowego,
 6. pakiet świadczeń socjalnych,
 7. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 8. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 9. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 3. wykaz publikacji,
 4. list referencyjny,
 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31.12.2021r. (godz. 23.59)

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28.02.2022r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając

przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl