adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego pt.:

Ocena tolerancji zasolenia w kształtowaniu zmienności i specjacji u modelowych traw rodzaju Brachypodium”.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 61/2022/NA/WNP/IBBIOS/p-d                                              

Słowa kluczowe: Brachypodium, stres solny, ściana komórkowa, proteomika, transkyptomika

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • optymalizacja warunków oraz przeprowadzenie eksperymentów z zastosowaniem stresu i szoku solnego z wykorzystaniem referencyjnych linii Brachypodium oraz pochodzących z naturalnych populacji, tj:scharakteryzowanie odpowiedzi Brachypodium na warunki stresowe,
 • analizy morfologiczne i anatomiczne,
 • przygotowanie preparatów do badań struktury ścian komórkowych,
 • przygotowanie prób do analiz proteomicznych i RNAseq,
 • analizy bioinformatyczne,
 • ocena ekspresji wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na warunki stresowe (RT – qPCR),
 • opracowanie wyników, przygotowanie manuskryptów publikacji.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat od daty zatrudnienia w projekcie,
 • zainteresowanie tematyką ogłoszonego projektu,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych, w szczególności w obszarze stresu abiotycznego roślin,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej, umożliwiająca pisanie publikacji naukowych oraz prezentację referatów,
 • osiągnięcia w zakresie publikacji badań i prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
 • udokumentowana publikacjami znajomość technik z zakresu biologii molekularnej, w tym technik cytogenetyki molekularnej, mikroskopii,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do mobilności naukowej,
 • umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych (np. na konferencji międzynarodowej),
 • aktualny dorobek w zakresie tematyki projektu,
 • umiejętność analiz bioinformatycznych pochodzących z technologii RNAseq, udokumentowana publikacjami,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność korzystania ze wsparcia i współdziałanie z innymi członkami grupy,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 12 miesięcy, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 000 zł brutto miesięcznie (w tym wszystkie koszty leżące po stronie pracodawcy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UŚ,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

 1. Uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach , lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 2. Kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jego rozprawy doktorskiej.
 3. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
 4. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 28 lutego 2023 r.  (godz. 23:59; czasu CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 kwietnia 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=84F17AC1-CD69-4183-96D5-36384B95E45D&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=162306&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.