adiunkt – post-doc

Wydział Nauk Ścisłych i technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: ok. 10 000 zł. (brutto) miesięcznie
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w projekcie badawczym pod kierunkiem dr Anny Maroń 

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: 2,6-bis(tiazolo-2-ylo)pirydyna, kompleksy metali przejściowych, analogi terpirydyny, ligandy trójkleszczowe, efekt bichromoforowy, wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie ładunku, luminescencja, cytotoksyczność, interkalacja, terapia fotodynamiczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu pt.: „Fotodynamika funkcjonalizowych arylami i N-donorami kompleksów metali z pochodnymi 2,6-bis(tlazolo-2-ylo)pirydyny jako fotoaktywnych cytostatyków”,
 2. realizowanie obowiązków organizacyjnych na potrzeby wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ ujętych w IPO.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora nauk chemicznych uzyskany w uczelni innej niż Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • minimum 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki chemiczne (indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • wskaźnik Hirsch (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 4,
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy laboratoryjnej,
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności ERC,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowyclub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy – czas trwania: 3 miesiące,
 • znajomość metod badawczych obejmujących syntezę organiczną i nieorganiczną, identyfikację związków koordynacyjnych technikami spektroskopowymi, rentgenostrukturalnymi oraz elektrochemicznymi, badania właściwości spektroskopowych związków koordynacyjnych w szczególności technikami spektroskopii elektronowej,
 • mile widziana podstawowa wiedza z zakresu spektroskopii femtosekundowej oraz metod chemi bionieorganicznej,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej spektrometry IR, UV-Vis, NIR, potencjostaty, spektrofluorymetry,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania specjalistycznego, np. Orgin/MATLAB/MS Office/Mercury/MestReNova/Omnic,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej w ramach wyjazdów zagranicznych przewidzianych w grancie,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji naukowych, wydarzeń popularyzujących naukę,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony – 2,5 roku, w wymiarze 1 etatu, w ramach projektu badawczego,
 • wynagrodzenie 10 000 zł brutto/miesięcznie,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. listy referencyjne,
 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 5 grudnia 2021r. (godz. 23.59)

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 5 luty 2022r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści

klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając

przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl