Starszy wykładowca w grupie dydaktycznej

Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza

KONKURS

na stanowisko starszego wykładowcy

w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Geotechniki, Budownictwa Drogowego i Hydrotechniki

na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113,  art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz w §47 ust.3d) Statutu Politechniki Koszalińskiej.

 

Od Kandydata oczekuje się:

– tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa o specjalności drogowej,

– podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego,
że  Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,

– co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego z  zakresu realizacji przedsięwzięć budownictwa drogowego lub z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową;

– co najmniej 4 lata doświadczenia w pracy nauczyciela akademickiego,

– prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Uczelni i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i wymienionych w formularzu dla ogłoszeniodawców.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Inżynierii Lądowej, Środowisk
 i Geodezji pok. 107c przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ( z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

podania adresowanego do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy,
kwestionariusza osobowego*,
życiorysu zawodowego,
odpisu dyplomów,
oświadczenia o uznaniu, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
oświadczenia, iż Kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną (art. 276 ust. 1 pkt. 7 i8) oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 20 ust. 1-3)*,
dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych
w formularzu dla ogłoszeniodawców.

 

*- druki do pobrania znajdują się na stronie: http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/nauczyciel/ogloszenia

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 1.07.2021 r.(w przypadku nadsyłania oferty, decyduje data wpływu do Uczelni). Komisja Konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami.

Przewidywany termin zatrudnienia:1.10.2021 r.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: nieinformowania o wynikach konkursu Kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową oraz o unieważnieniu postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA: Politechnika Koszalińska

Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji,

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:                   Katedra Geotechniki, Budownictwa Drogowego i Hydrotechniki

MIASTO:                                              Koszalin

STANOWISKO:                                     Starszy Wykładowca    W GRUPIE: pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA:                    inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA:                           1.06.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:               1.07.2021

LINK DO STRONY:                               https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                           budownictwo drogowe

 

 

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 

OCZEKIWANIA:

 

Wymagania podstawowe od kandydatów:

– tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa;

– ukończenie studiów z zakresu budownictwa o spec. drogowej;

– co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego z  zakresu realizacji przedsięwzięć budownictwa drogowego lub z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową;

– co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie nauczania wyższego.

Dodatkowym atutem będzie:

– wiedza z zakresu kosztorysowania i ofertowania zamówień publicznych;

– język ojczysty-  język polski;

– dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU:

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z kierunkiem kształcenia i polem doświadczenia prowadzącego np. Technologia Robót Drogowych, Roboty Ziemne, Utrzymanie Dróg .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION:    Koszalin University of Technology, Faculty of Civil Engineering,

Environmental and Geodetic Sciences

PLACE OF EMPLOYMENT Department of Geotechnics, Road Construction and Hydrotechnics
 

CITY:                Koszalin

POSITION:        Senior Lecturer                       IN THE GROUP: education workers

DISCIPLINE:     Civil Engineering and Transport

POSED:           1.06.2021

EXPIRES:        1.07.2021

WEBSITE: https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

KEY WORDS:  road infrastructure engineering

 

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

The candidate should have:

 

 

EXPECTATIONS:

– the Master degree in the field of Civil Engineering;

– completion of studies in the field Civil Engineering with spec. of road infrastructure;

– at least 6 years’ experience in field  of Infrastructure Investments realization or road infrastructure maintenance;

– at least 4 years’ experience in higher education;

 

An additional advantage will be:

– knowledge in cost tendering and cost estimation for infrastructure investments;

– Polish – mother tongue;

– good knowledge of English.

 

 

RESPONSIBILITIES IN THE POSITION:

 

Person will be running Research in discipline of Civil Engineering and Transport and running student classes in his/her scope of field experience i.e. Technology of Roads Construction, Ground and Soil Works, Roads Maintenance.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wilsig@tu.koszalin.pl