Adiunkt badawczy – post-doc

Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński

Poszukiwany jest kandydat(ka) na stanowisko Adiunkta (Postdoc) w grupie badawczej Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Kandydat(ka) będzie zatrudniony(a) w ramach projektu, którego głównym celem jest zbadanie czynników odpowiedzialnych za utrzymywanie się polimorfizmu w genie 6Pgdh związanym z konfliktem płciowym.

              Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poszukiwanie molekularnych śladów doboru stabilizującego w rejonie genu 6Pgdh. Będzie także zaangażowana w zbieranie i analizę danych terenowych pozwalających na oszacowanie poziomu polimorfizmu 6Pgdh w naturalnych populacjach i określenie czynników wpływających na frekwencje jego alleli.  Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych. Dodatkowych wyjaśnień udzieli kierownik projektu, dr Agata Plesnar-Bielak (agata.plesnar@uj.edu.pl).

Wymagania:

·         Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia

·         Udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR dorobek w zakresie biologii ewolucyjnej i molekularnej

·         Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej
 

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu:

·         Doświadczenie w analizach z zakresu genetyki populacyjnej

·         Doświadczenie w badaniu genomowych śladów działania doboru stabilizującego

·         Znajomość języka R