1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria chemiczna

1.    Niezbędne wymagania:

·       Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie dyscyplin naukowych: Inżynieria Chemiczna, Technologia Chemiczna lub Biotechnologia (magister lub magister inżynier).

·       Stopień naukowy doktora.

·       Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami na polskiej uczelni wyższej, obejmujące między innymi zajęcia o tematyce chemii ogólnej i nieorganicznej oraz w łącznym wymiarze godzin co najmniej 120 godzin dydaktycznych.

·       Dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w renomowanych czasopismach posiadających przypisane wartości ‘impact factor’, o łącznym impact faktorze nie mniejszym niż 40 punktów oraz sumarycznej punktacji Ministerstwa wg wykazu z 21 XII 2021 nie mniejszej niż 1100 pkt, w tym co najmniej osiem z zakresu inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub biotechnologii.

·       Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

·       Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim, potwierdzona znajomość języka polskiego w przypadku gdy nie jest to ojczysty język kandydata.

·       Uprawnienia pedagogicznego lub gotowość do ich uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia.

·       Udokumentowany staż/praktyka zagraniczna na uczelni wyższej o łącznym wymiarze co najmniej 2 miesięcy.

2.    Dodatkowe wymagania:

·       Znajomość oprogramowania: Word, Excel, Power Point, Statistica, Origin.

·       Znajomość sprzężonych technik analitycznych: chromatografii gazowej – spektrometrii mas, chromatografii cieczowej – spektrometrii mas, potwierdzona szkoleniami, kursami.

·       Znajomość technik elektroforetycznych, potwierdzona kursami, szkoleniami, stażami.

·       Udokumentowana współpraca z przemysłem w zakresie R&D, udział w programach operacyjnych lub projektach.

·       Wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych dla kierunków kształcenia: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Biotechnologia.

 

4.    Wymagane dokumenty:

·       podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·       szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

·       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

·       kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka obcego.

·       kserokopia potwierdzenia odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia

·       wykaz publikacji naukowych, udziałów w konferencjach, projektach.

·       kserokopie dokumentów poświadczających odbyte staże/praktyki naukowe lub przemysłowe.

·       kserokopie dotyczące dodatkowych szkoleń lub uprawnień.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub z wykorzystaniem oprogramowania do videokonferencji),

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel./fax. (12) 628 20 35, pok. 10, w godz. 9:00 – 14:00.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego, znak sprawy C07.1102.955.2022 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail wiitch@pk.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wiitch@chemia.pk.edu.pl