Adiunkt

Małopolska Centre of Biotechnology
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora,
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
 • biorą czynny udział w życiu naukowym,
 • posiadają co najmniej tytuł doktora w zakresie: biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki lub nauki pokrewnej,
 • wykazują znajomość tematyki związanej z treścią ogłoszonego projektu,
 • posiadają doskonałą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • posiadają umiejętność prezentacji swojej pracy (mile widziane doświadczenie w prezentacji na co najmniej jednej konferencji międzynarodowej),
 • potrafią pracować w zespole, cenią wsparcie i interakcje z innymi członkami grupy,
 • spełniają kryteria formalne konkursu określone przez Narodowe Centrum Nauki.

Szczegółowe wymagania od kandydatów:

 • posiadają duże doświadczenie w posługiwaniu się językami programowania do celów analizy danych (np. R, Python, C/C++, Java),
 • posiadają doświadczenie w projektowaniu pipelin bioinformatycznych (np. za pomocą serwisu GitHub),
 • posiadają dogłębną wiedzą w co najmniej jednej z następujących dziedzin: biologia strukturalna, biologia fagowa, mikrobiologia, genomika danych sekwencyjnych następnej generacji,
 • posiadają znaczny dorobek w postaci publikacji badań i ich prezentowania na międzynarodowych konferencjach.

Zatrudnienie jest planowane w ramach projektu finansowanego przez NCN z konkursu SONATA BIS 10, pt.:  „Zastosowanie genomiki epidemiologicznej oraz mikrobiologii doświadczalnej do badania ewolucji zakresu gospodarzy u bakteriofagów.”

Oferujemy:

 • możliwość pracy nad ważnym i ambitnym zagadnieniem naukowym, a tym samym przyczynienie się do walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • możliwość współpracy ze światowej klasy liderami naukowymi w wiodących instytucjach naukowych,
 • przyjazne i interaktywne środowisko pracy, ściśle związane ze społecznością bioinformatyków w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ,
 • współpracę międzynarodową i możliwość udziału w spotkaniach naukowych na całym świecie,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Planowany okres zatrudnienia: 24 miesiące

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: II kwartał 2023 roku

Zakres obowiązków /Opis zadań wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 4. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron).

Dodatkowe pytania należy kierować do dra hab. Rafał Mostowy na adres e-mail: rafal.mostowy@uj.edu.pl

Forma składania zgłoszeń:

drogą mailową na adres: aleksandra.sulma@uj.edu.pl tytuł: „Post-doc Mostowy Lab Sonata Bis”

lub

pocztą na adres: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków, pokój 3/12 z dopiskiem: „Post-doc Mostowy Lab Sonata Bis”

Termin składania zgłoszeń: 12.02.2023 rok

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.03.2023 rok

Sposób informowania o wynikach konkursu: pocztą elektroniczną

Przebieg postępowania konkursowego:

Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką. Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.sulma@uj.edu.pl