adiunkt badawczy (2023-245)

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie promuje współpracę i dba o dobrą atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu. Realizuje strategię wynikającą z The Human Resources Strategy for Researchers tworząc stabilne warunki zatrudnienia i rozwój kariery naukowej, czego efektem jest przyznanie przez Komisję Europejską wyróżnienia HR Excellence in Research

INFORMACJA O KONKURSIE 2023-245

 

Data ogłoszenia konkursu
Kraków, dnia 12.01.2023
Nr informacji o konkursie nadany przez CSO 

1227.1101.342.2022
Dyrektor jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej

 

DYREKTOR

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 
Adres  
ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

                                 Tel. / fax.: +48126645464/+48122974615
 

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

 
 
Grupa pracowników
badawcza
Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy)
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Dziedzina
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina
nauki chemiczne
Zakres
spektroskopia molekularna układów biologicznych, spektroskopia chiraloptyczna
Liczba etatów
1
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
1 etat
Planowany okres zatrudnienia
2 lata
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy
II/III kwartał 2023
Wynagrodzenie
wg Regulaminu wynagradzania UJ oraz zgodnie z projektem OPUS 18
Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.
Dodatkowe wymagania
i oczekiwania
doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie metod fizyki chemicznej, chemii analitycznej, chemii organicznej i chemii biologicznej z nastawieniem na metody spektroskopii absorpcyjnej i oscylacyjnej
znajomość metod spektroskopii chiralooptycznej
doświadczenie w pracy z biologicznymi układami makromolekularnymi, przede wszystkim z układami białkowymi
dodatkowym atutem będzie doświadczenie i wiedza w zakresie syntezy chiralnych układów supramolekularnych, oraz związków kompleksowych, w tym kompleksów Eu(III).
czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.
Tytuł Programu /Projektu
OPUS 18

„Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek – indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego”
Opis Programu /Projektu
     Głównym celem naukowym projektu są badanie spektroskopowe białek w układach modelowych jak i układach biologicznych zmodyfikowanych pod wpływem różnych warunków fizyko-chemicznych, a także badanie oddziaływania sond CPL z różnymi układami białkowymi. W pierwszym etapie projektu zaplanowano przeprowadzanie analizy modelowych układów opartych na białkach przy użyciu różnych metod spektroskopowych, w tym spektroskopii ramanowskiej (RS), ramanowskiej aktywności optycznej (ROA)
i elektronowego dichroizmu kołowego (ECD). Drugim etapem będzie zbadanie oddziaływania sond CPL i RROA z modelowymi układami białkowymi. Trzecie zadanie polegać będzie na badaniu naturalnych układów biologicznych, przede wszystkim osocza krwi z różnych modeli chorobowych myszy i na badaniu potencjału, spektroskopowego różnicowania próbek biologicznych uzyskanych
z różnych mysich modeli chorobowych za pomocą sond CPL/RROA. 
Zakres obowiązków /Opis zadań

wg Regulaminu Pracy UJ  – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego, oraz

·         udział w realizacji projektu OPUS18 „Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek – indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

·         projektowanie, przygotowanie i prowadzenie eksperymentów na modelowych układach białkowych oraz na układach białkowych pochodzenia biologicznego

·         projektowanie i synteza sond CPL (spolaryzowanej kołowo luminescencji) opartych o Eu(III)

·         przygotowanie układów kompleksowych białko-sonda

·         wykonywanie pomiarów spektroskopowych

·         monitorowanie poprawności działania spektrometrów podczas prowadzonych pomiarów oraz sprawne rozwiazywanie problemów analitycznych;

·         analiza i opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie publikacji naukowych prezentujących wyniki badań;

·         przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań;

·         prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych;

·         aktywna współpraca ze wszystkimi grupami badawczymi JCET;

·         opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową.
Oferujemy
·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,

·         współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

·         wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

·         dostęp do infrastruktury badawczej,

·         benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,

·         dodatkowe świadczenia socjalne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
1.     CV,

2.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.     kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,

4.     informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,

5.     oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6.     oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.     oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy
Dodatkowe dokumenty aplikacyjne
·           wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

·           recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,

·           opinia  o predyspozycjach i kwalifikacjach  Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej
Przebieg postępowania konkursowego
Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
Forma składania zgłoszeń
pocztą elektroniczną na adres recruitment@jcet.eu,
tytuł konkurs 2023-245

przesyłką pocztową na adres:
(JCET) UJ, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14
z adnotacją: konkurs 2023-245
Termin składania zgłoszeń
26.01.2023
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
26.02.2023
Sposób informowania o wynikach konkursu
Pocztą elektroniczną
Pytania 
Dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail recruitment@jcet.eu
 

Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi
w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

 

 

 

                                                                                                                                      Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki

 Dyrektor JCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2.       Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu
w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4.         Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.

5.         Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

6.         Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.

7.         Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: …………………. lub pocztą tradycyjną na adres: ……………………,

lub wycofać osobiście stawiając się w………………………………………………………………

8.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

9.         Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@jcet.eu