ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNA)

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w zakresie klimatologii.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Ponadto wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych a także:

–  posiadanie dorobku naukowego w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku w zakresie klimatologii udokumentowanego publikacjami o zasięgu międzynarodowym z ostatnich lat; 

–  znajomość współczesnych metod analiz, przetwarzania oraz wizualizacji dużych zbiorów danych klimatologicznych, w tym szeregów czasowych oraz umiejętność programowania w językach skryptowych, np. Python, R; 

–  doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie klimatologii, w szczególności o tematyce związanej z zagrożeniami środowiskowymi i adaptacją do zmian klimatu oraz metodami statystycznej analizy danych klimatologicznych. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wgig@uj.edu.pl