ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

Wydział Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Nauk Geologicznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w zakresie paleontologii i geologii regionalnej.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;
4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.
Ponadto wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wgig@uj.edu.pl