ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w laboratorium Molekularne Mechanizmy Chorób w Małopolskiego Centrum Biotechnologii (projekt Sonata-Bis)

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w laboratorium Molekularne Mechanizmy Chorób w Małopolskiego Centrum Biotechnologii (projekt Sonata-Bis)

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

 

Wymagane szczegółowe kwalifikacje:

1.            doktorat z dziedziny biologii molekularnej lub podobniej (biologia, biochemia, biologia medyczna, biotechnologia);

2.            doświadczenie w zakresie biologii komórek i edycji genów oraz znajomość techniki FACS, obrazowania; doświadczenie w analizy szlaków signalowych wapnia w komórkach będzie dodatkowym atutem;
mile widziane doświadczenie w analizach bioinformatycznych albo metaboliki funkcjonalnej komórki;

3.            znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim;

4.            znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego;

5.            umiejętność współpracy, sumienność, aktywność;

6.            chęc poznawania i aplikowania nowych technik badawczych.

 

Dodatkowe wymagania związane z zatrudnieniem w projekcie NCN Sonata-Bis:

– w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;

– uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na neli.kachamakova-trojanowska@uj.edu.pl