ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym w Zakładzie Psychologii Ogólnej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym w Zakładzie Psychologii Ogólnej w ramach projektu pt. „Od(uczenie) się bólu przez konsekwencje. Tworzenie uczeniowej teorii działania placebo”  finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MAESTRO 12 (el. PSP: K/PBN/000046)

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)       posiadają co najmniej stopień doktora,

2)       posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)       biorą czynny udział w życiu naukowym.

Kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

1)    posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia konkursu, tj. 05.08.2021 r.,

2)    doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań eksperymentalnych,

3)    autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji, w tym w czasopismach indeksowanych na liście Journal Citation Reports,

4)    autorstwo lub współautorstwo wystąpień prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji naukowych,

5)    doświadczenie w analizie statystycznej danych,

6)    biegła znajomość języka angielskiego.

Do obowiązków adiunkta będzie należało:

1)    planowanie eksperymentów,

2)    przygotowywanie materiałów badawczych oraz programowanie procedur eksperymentalnych,

3)    przeprowadzanie eksperymentów w laboratorium,

4)    przeprowadzanie analiz statystycznych,

5)    interpretacja wyników,

6)    przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,

7)    prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych,

8)    udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Praca będzie miała charakter przede wszystkim stacjonarny, stąd konieczna jest obecność pracownika w Instytucie Psychologii UJ. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, prof. dr hab. Przemysław Bąbel. Ze streszczeniem projektu zapoznać można się tutaj: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491348-pl.pdf

Oferujemy:

1)         umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat) na czas określony 5 lat,

2)         pracę w dynamicznie rozwijającym się Zespole Badania Bólu,

3)         możliwość rozwoju naukowego i doskonalenia warsztatu badawczego,

4)         możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z członkami Zespołu Badania Bólu.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku