ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Filologii Francuskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Filologii Francuskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 170 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają stopnień doktora; 

2) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat. 

OPIS: Oferujemy stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Romańskiej w ramach studiów licencjackich i magisterskich. Osoba zatrudniona będzie prowadzić w języku francuskim konwersatoria z zakresu teorii i praktyki przekładu intersemiotycznego, audiowizualnego i filmowego; ćwiczenia praktyczne na studiach I stopnia i na studiach II stopnia (specjalizacja traduktologiczna) z tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego oraz przekładu pisemnego specjalistycznego (polski-francuski). 

WYMAGANIA: Kandydat musi legitymować się dyplomem doktora nauk humanistycznych, dyplomem magisterskim filologii francuskiej oraz publikacjami dotyczącymi przekładu intersemiotycznego i audiowizualnego. Oczekujemy także co najmniej pięciu lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu profilaktyki i teorii przekładu audiowizualnego i specjalistycznego. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.palik@uj.edu.pl