ADIUNKT – w grupie pracowników badawczych

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka lub informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymaganie związane z zatrudnieniem w projekcie:

4) posiadają co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2015 r. (okres kwalifikacji przedłużony w przypadku udokumentowanych urlopów związanych z opieką i wychowaniem dzieci, w przypadku kobiet okres jest przedłużany o 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko);

5) osoba przystępująca do konkursu musi spełniać warunki określone w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 95/2020, tj.: uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński; w okresie pobierania
wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Konkurs związany jest z realizacją w grupie badawczej „Atmospheric Cloud Simulation Group”
(https://atmos.ii.uj.edu.pl/) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) grantu pt. „Modelowanie składu izotopowego opadów atmosferycznych przy użyciu lagranżowskiej reprezentacji mikrofizyki chmur”.

Zatrudnienie oferowane jest na okres do dwóch lat (lecz nie dłużej niż do końca maja 2024).

Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w załączonym pliku. 

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2023.

Termin rozpoczęcia konkursu: 08.08.2022.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.09.2022.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 14.10.2022.