asystent

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Biologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 01.06.2021 r.

Termin składania ofert: 01.07.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na okres do czterech lat, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zaangażowanie w pracę naukową, w tym aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe krajowe i międzynarodowe. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)        posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne,

2)        znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,

3)        aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki biologiczne, udokumentowany publikacjami indeksowanymi w Web of Science,

4)        co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

5)        doświadczenie w promowaniu prac dyplomowych,

6)        praktyczna znajomość technik badawczych w zakresie biologii roślin (w szczególności fluorymetrycznych, spektralnych, gazometrycznych, pomiary zawartości różnorodnych substancji biologicznie czynnych m. in. antyoksydantów),

7)        udział w projektach badawczych i wdrożeniowych.

Mile widziane:

1)        dodatkowym atutem będzie znajomość języka nowożytnego innego niż angielski.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)      czynny udział w pracach badawczych Katedry Genetyki Instytutu Biologii UP,

2)      współpraca w przygotowaniu aplikacji o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych,

3)      regularne publikowanie wyników naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

4)      aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Biologii,

5)      prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie,

6)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

4)      wykaz publikacji,

5)      wykaz wystąpień konferencyjnych,

6)      wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)      opinia promotora w przewodzie doktorskim (dotyczy doktorantów),

9)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

12)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Biologii, pok. 229N, lub drogą mailową na adres: instytut.biologii@up.krakow.pl do dnia 01.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 30.07.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl