Adiunkt (badawczy)

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w zakresie globalnych zmian środowiska (Global Environmental Change)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora,

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3) biorą czynny udział w życiu naukowym,

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

4) znaczący dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym z zakresu globalnych zmian środowiska (GEC), dot.:

– modelowania wpływu GEC na ekosystemy oraz opracowanie strategii pozwalających na minimalizację

negatywnych skutków GEC i adaptacji do nich,

– utraty różnorodności biologicznej,

– badania zmian środowiskowych w ekosystemach leśnych i sposobów ich łagodzenia,

– przemian regionów polarnych oraz sposobów łagodzenia tych zmian,

– zarządzania zasobami naturalnymi i rolnymi oraz ich zrównoważonego wykorzystania,

– społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji GEC.

5) pobyt na długoterminowych stażach badawczych lub zatrudnienie w zagranicznych ośrodkach badawczych o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji,

6) referencje dwóch naukowców z rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej dorobkiem z zakresu GEC, którzy będą mogli dostarczyć opinie o kandydacie,

7) dodatkowo posiadanie umiejętności pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe, poświadczonej funkcją kierownika projektów badawczych oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w wyższej uczelni.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

• utworzenie i rozwój własnej grupy badawczej,

• aktywne poszukiwanie funduszy na finansowanie badań ze środków zewnętrznych, zwłaszcza międzynarodowych,

• opracowanie strategii adaptacyjnej i mitygacyjnej do zachodzących zmian GEC,

• nawiązanie kontaktów ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w celu jej popularyzacji i wdrażania.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.biologii@uj.edu.pl