Profesor uczelni

o    Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne.

o    Posiadanie znaczącego dorobku naukowego w zakresie chemii organicznej, syntezy organicznej oraz inżynierii materiałowej.

o    Udokumentowany dorobek w zakresie syntezy półprzewodników organicznych do zastosowań w optoelektronice (m.in. organiczna elektroluminescencja i fotowoltaika, optyka nieliniowa, sensory chemiczne).

1.    Dodatkowe wymagania:

o    Znajomość metod spektroskopowych (IR, NMR, MS, UV-VIS).

o    Doświadczenie w aplikowaniu o granty pozyskiwane w ramach konkursów krajowych bądź zagranicznych.

o    Predyspozycje i duże doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

o    Osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.

o    Dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w zakresie umożliwiającym pracę naukową.

o    Odbyte staże zagraniczne.