Adiunkt

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja:   Uniwersytet Łódzki

Miasto:         Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

                      na Wydziale Matematyki i Informatyki

                      w Katedrze Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

                      w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:  informatyka lub matematyka

Data ogłoszenia:  15.03.2021 r.

Termin składania ofert:  23.04.2021 r.

Link do strony uczelni:  www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

                                          Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

       Pok. A 214

                                          Ul. Banacha 22

                                          90-238 Łódź

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko adiunkta.

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta powinna:

• posiadać stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych) bądź stopień doktora nauk matematycznych z matematyki stosowanej;

• w ciągu ostatnich 5 lat przed rokiem złożeniem wniosku o zatrudnienie oraz w roku jego złożenia uzyskać osiągnięcia naukowe w dyscyplinie informatyka lub pokrewnych, tzn. spełnić jeden z następujących warunków:

 – uczestnictwo w realizacji międzynarodowego programu badawczego,

 – otrzymanie prestiżowego stypendium naukowego,

 – uzyskanie patentów lub dokonanie istotnych z punktu widzenia parametryzacji lub ewaluacji wdrożeń,

– bycie autorem lub współautorem publikacji za min 20 pkt z okresu do 2018 lub min 40 pkt od 2019,

 – bycie kierownikiem, koordynatorem lub uczestnikiem projektu naukowego;

• posiadać zainteresowania badawcze w szeroko rozumianym uczeniu maszynowym;

• posiadać znajomość podstaw Matlaba lub innego pakietu do obliczeń dla zadań nieliniowych;

• znać język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku;

• posiadać doświadczenie dydaktyczne i uzyskaną wysoką ocenę prowadzonych zajęć wyrażoną przez studentów (ankiety, konkursy, itp.);

• być gotową do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

• spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów oceny doskonałości dydaktycznej oraz kryteriów oceny kompetencji w zakresie kształtowania oferty programowej i podnoszenia jakości kształcenia:

➢ posiadanie osiągnięć służących doskonaleniu dydaktycznemu (np. wyróżniająca działalność studentów, podopiecznych pracownika (w tym wyróżnione prace dyplomowe, opublikowane artykuły naukowe, wystąpienia konferencyjne, nagrody w konkursach) – wymagane wskazanie zakresu opieki; dotyczy to także osiągnięć opiekunów kół naukowych, ukończenie certyfikowanych kursów podnoszących kompetencje dydaktyczne, prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym dla studentów w uczelniach krajowych i zagranicznych (np. w ramach programu Erasmus, jako visiting professor itp.)

➢ istotne wzbogacenie zasobów dydaktycznych poprzez przygotowanie autorskich kursów lub fragmentów kursów oraz materiałów pomocniczych np. w formie zajęć e-learningowych
i innych nowoczesnych form nauczania, itp., przygotowanie podręcznika lub skryptu

➢ działania przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia, np. przygotowanie projektu programu studiów na kierunku lub/i sprawowanie merytorycznego nadzoru nad jego zmianami w pracach organów kolegialnych odpowiedzialnych za jakość kształcenia (radach uczelnianych, wydziałowych, konsultacyjnych), merytoryczne i organizacyjne wspieranie procesu dydaktycznego (koordynacja ECTS, opieka nad praktykami, grupami studenckimi itp.), z wyłączeniem zajęć dydaktycznych, istotne wzbogacenie procesu dydaktycznego przez współpracę z podmiotami zewnętrznymi (pracodawcy, inne uczelnie krajowe i zagraniczne), przygotowanie projektu programu studiów podyplomowych lub kierowanie nimi – pod warunkiem uruchomienia przynajmniej 1 edycji, udział w działaniach akredytujących np. 
w pracach zespołu przygotowującego raport samooceny dla PKA, uzyskanie akredytacji międzynarodowej, posiadanie osiągnięć w zakresie pozyskiwania grantów na działalność dydaktyczną, kierowanie lub członkostwo w zespole realizującym ukończony grant
(z wyłączeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych), doświadczenie nabyte w ramach uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych gremiach działających na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i doskonalenia procesu dydaktycznego.

 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,

       – potwierdzenie uzyskania stopnia doktora,
– informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
– wykaz dotychczasowych osiągnięć,

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
  w  przypadku wygrania konkursu,

 

 

     Termin rozstrzygnięcia konkursu:   14.05.2021 r.