1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

OPIS STANOWISKA
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geologii i Geomorfologii
Miasto: Łódź
Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku
Data ogłoszenia: 16.05.2023 r.
Termin składania ofert: do 14.06.2023 r.
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na stanowisko adiunkta, nauki o Ziemi i środowisku, geomorfologia, paleogeografia
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
– posiadać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, uzyskany nie później niż dwa lata przed datą zamknięcia konkursu, uznawany w Polsce;
– zainteresowania naukowe w zakresie geomorfologii i paleogeografii;
– znajomość metody palinologicznej;
– posiadać dorobek naukowy zawierający publikacje w czasopismach, których punktacja wg Komunikatu MEiN z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wynosi przynajmniej 100 punktów;
– posiadać doświadczenie badawcze wynikające z czynnego udziału w projektach badawczych;
– znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań naukowych;
– doświadczenie w pracy dydaktycznej;
– zdolności organizacyjne;
– posiadać umiejętność pracy w zespole.

DANE KONTAKTOWE
Kandydaci proszeni są o złożenie w siedzibie Katedry Geologii i Geomorfologii WNG UŁ, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88, pokój 302, III piętro, e-mail: kgig@geo.uni.lodz.pl (osobiście lub mailowo) w nieprzekraczalnym terminie 14.06.2023 r. następujących dokumentów:
-kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego, w tym oświadczenia, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, https://www.uni.lodz.pl/kariera (oświadczenia kandydata do pracy)
-życiorysu, a w nim wykazu dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
-kopii dyplomu doktorskiego lub zaświadczenia o uzyskaniu stopnia doktora
-klauzuli RODO dostępnej na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera (oświadczenia kandydata do pracy).

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 22 czerwca 2023 r.
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.
Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.
Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Załączniki