1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1. Wymagania naukowe i zawodowe:
• Stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne oraz tytuł zawodowy inżyniera.
• Udokumentowany dorobek naukowy, co najmniej 30 publikacjami z listy filadelfijskiej, z zakresu syntezy i charakterystyki pianek polimerowych oraz aerożeli.
• Udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii polimerów, chemii budowlanej i nanotechnologii, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
• Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych;
• Doświadczenie stażowe w zagranicznym ośrodku naukowym.
• Minimum 4 lata doświadczenia w zakresie metod otrzymywania i technik stosowanych do charakterystyki właściwości materiałów porowatych i aerożeli.
• Doświadczenie w badaniu właściwości fizykochemicznych, mechanicznych, a także stabilności termicznej i palności materiałów polimerowych oraz kompozytów zawierających naturalne dodatki.
• Doświadczenie badawcze w zakresie modyfikacji i funkcjonalizacji napełniaczy naturalnych oraz opracowywania nowych proekologicznych kompozytów polimerowych.
• Znajomość technik badawczych: spektroskopia UV-Vis, spektroskopia w podczerwieni FTIR, analiza wielkości cząstek DLS, pomiar kąta zwilżania; chromatografia żelowa (GPC) i gazowa (GC);
• Znajomość metod analizy termicznej: TG, DSC, DMA, a także obsługa analizatorów termicznych.
• Doświadczenie w obsłudze aparatów do badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych w warunkach statycznych i dynamicznych (maszyny wytrzymałościowe i twardościomierze Zwick, młot Charpy’ego, analizator ARES-G2) .
• Wskazane doświadczenie we współpracy z przemysłem.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii polimerów oraz nanotechnologii, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

2. Oczekiwania:
• Bardzo dobra organizacja i samodzielność oraz silna motywacja do pracy.
• Wysokie umiejętności interpersonalne, pozwalające na efektywną pracę zespołową.
• Dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz łatwość w dostosowaniu się do procedur.
• Umiejętność poszukiwania i analizy informacji.
• Wysokie umiejętności komunikacyjne.

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:
• Prowadzenie działalności badawczej z zakresu wymienionego w punkcie 1 oraz rozpowszechnianie wyników badań w formie publikacji i udziału w imprezach naukowych.
• Przygotowywanie wniosków projektowych i udział w realizacji projektów, współpraca z jednostkami badawczymi i przemysłowymi w kraju i za granicą.
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (ćwiczenia laboratoryjne i projektowe) i teoretycznym (wykłady i seminaria, ćwiczenia rachunkowe).
• Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki naukowej.

4. Warunki pracy:
• Pełen etat
• Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 03.07.2023 r.

5. Oferujemy:
• Korzystne warunki socjalne
• Lokalizację w centrum miasta z łatwym dojazdem i parkingiem służbowym
• Pracę w miłej atmosferze.

6. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej
2. Dorobek naukowy i dydaktyczny
3. Odpisy/ kopie dyplomów
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kandydat_kwestionariusz)
6. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej (Kandydat_Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy)
7. Podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) (Kandydat_Zgoda na przetwarzanie danych (RODO))

7. Miejsce, forma i termin składania dokumentów:
Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: polbarw@info.p.lodz.pl; lub pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, ul. Stefanowskiego 16, 90-537 Łódź do dnia 19.06.2023 r. Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Technologii Polimerów i Barwników. Proszę załączyć adnotację: „oferta kandydata do pracy – Adiunkt”.
Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych z konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

Proces oceny przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap opiera się na analizie przesłanych dokumentów. Drugi to rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
Nazwisko wybranego kandydata zostanie ogłoszone jak najszybciej drogą mailową lub telefoniczną. Jeżeli wybrany kandydat nie zaakceptuje stanowiska, zostanie ono zaoferowane kolejnej osobie z listy rekrutacyjnej.

8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.06.2023 r
9. Prace naukowo-badawcze prowadzone w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników koncentrują się wokół szeroko pojętych zagadnień związanych z podstawami chemii i technologii polimerów, prowadzeniem przemysłowych procesów wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu polimerów, badaniami ich właściwości użytkowych decydujących o zastosowaniach w wielu dziedzinach przemysłu. Realizowane przez Instytut prace dotyczą opracowania technologii nowych materiałów polimerowych, elastomerów, plastomerów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych. Instytut prowadzi także działalność badawczą i dydaktyczną w unikatowej w skali kraju technologii barwników.
10. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy – Adiunkt”.

Załączniki