adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:
Adiunkt w grupie pracowników badawczych
[Młody Doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora)]
Dziedzina:
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych lub

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub

Dziedzina nauk rolniczych

lub pokrewne
Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę):
Umowa o pracę w wymiarze ¼ etatu
Liczba ofert pracy:   1
Kwota wynagrodzenia (pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto PLN):
2 500 PLN brutto brutto (~1 350 PLN netto)
 
Data rozpoczęcia pracy: 
Marzec 2023
Okres zatrudnienia:
6 miesięcy – nie później niż do końca września 2023
Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto):
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki, Łódź
Kierownik/kierowniczka projektu:
Dr Karolina Rudnicka – Członek Kadry Zarządzającej Projektu ze strony Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Andrzej Trochimczuk – Kierownik Projektu
Tytuł projektu:
Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego
Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowych, polimerowo-ceramicznych biomateriałów kompozytowych przeznaczonych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej – w sterowanej regeneracji układu kostnego. W ramach współpracy wszystkich zespołów badawczych opracowane zostaną implanty porowate do regeneracji tkanek kostnych oraz implanty stabilizujące kości pokryte innowacyjnymi materiałami powłokowymi wydzielające bioaktywne czynniki wzrostu i komponenty o właściwościach przeciwzapalnych.
Zadania badawcze:
Podstawowe zadania badawcze:

1.      Udział w przeprowadzeniu doświadczeń in vivo polegających na wszczepach doczaszkowych oraz badaniu biozgodności kompozytów do regeneracji kostnej,

2.      Przygotowanie preparatów mikroskopowych tkanek z wykonaniem barwień i/lub znakowań fluorescencyjnych,

3.      Prowadzenie dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym,

4.      Przygotowywanie raportów merytorycznych i udział w pisaniu publikacji.
Oczekiwania wobec kandydatów:
1.      Uznawany w Polsce stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych, biotechnologicznych, medycznych lub rolniczych (weterynaryjnych) do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – data roczna terminu składania wniosków w konkursie na Młodego Doktora w ramach projektu TEAM-NET),

2.      Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej lub poprzez staże, certyfikaty, publikacje,

3.      Aktualne wyznaczenie pozwalające na planowanie i wykonywanie procedur na zwierzętach laboratoryjnych,

4.      Dorobek naukowy o łącznej punktacji, co najmniej 300 pkt. z publikacji ≥ 100 pkt. MEiN lub patentów, w tym w co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt. MEiN,  tym co najmniej jedna publikacja o zasięgu międzynarodowym, w której Kandydat/Kandydatka jest pierwszym lub korespondencyjnym autorem.

5.      Doświadczenie w pracy w obszarze badań biologicznych w szczególności z zakresu badań in vivo, ex vivo udokumentowane realizacją projektów badawczych i lub publikacjami,

6.     Udokumentowane doświadczenie w pracy w projektach naukowych, szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym,

7.     Doświadczenie w przygotowywaniu preparatów cienkowarstwowych, tkanek oraz znajomość obsługi oprogramowania do opracowania obrazów

Informujemy, że w przypadku wygrania konkursu, kandydat będzie zobowiązany do podpisania deklaracji, że Uniwersytet Łódzki jest jego pierwszym miejscem zatrudnienia.
W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej na Uniwersytecie Łódzkim. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.​
Lista wymaganych dokumentów:
1.      CV kandydata,
2.      Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,
3.      Spis publikacji w tematyce związanej z naukami biologicznymi,
4.       Dokumenty potwierdzające posiadanie zgody na prace na zwierzętach,
5.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
6.      Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,

7.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego

8.      Klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
Oferujemy:
Pracę w interdyscyplinarnym projekcie naukowym w młodej prężnie i rozwijającej się grupie badawczej z UŁ we współpracy z zespołami w Politechnice Wrocławskiej, Instytucie Sieci Łukasiewicz oraz z udziałem Politechniki Krakowskiej.  Elastyczne godziny pracy. Współudział w przygotowaniu publikacji naukowych.
Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):
Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną złożoną m.in. z Lidera Zespołu Badawczego, Członka Kadry Zarządzającej, Kierownika jednostki oraz Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ, a także osoby merytorycznej z zakresu wiedzy o realizowanym projekcie TEAM-NET OsteoRegNET.

Rekrutacja będzie dwuetapowa:

1. Wysłanie zgłoszeń: od 13.01.2023 do 11.02.2023 do godz. 23:59

2. Rozmowy z wybranymi kandydatami: 20.02.2023

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.02.2023 r.

 

W terminie do 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej jest możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej co do sposobu przeprowadzenia rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):
aleksandra.budzynska@biol.uni.lodz.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń:
Aplikacje należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11.02.2023 do godz. 23:59 w treści tematu maila wpisując: MD25/2023

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.budzynska@biol.uni.lodz.pl