adiunkt (post-doc)

Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc)

 

INSTYTUCJA: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc)

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 26.05.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.09.2021

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: tomasz.mamos@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: biologia ewolucyjna, radiacja adaptacyjna, preferencje żywieniowe, metabarcoding

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Projekt ma na celu kompleksowe wyjaśnienie, przy zastosowaniu podejścia integratywnego, mechanizmów ewolucyjnych leżących u podstaw powstania endemicznej grupy gatunków kiełży z rodzaju Gammarus w starożytnym Jeziorze Ochrydzkim. Projekt obejmuje na sekwencjonowanie transkryptomów, określenie preferencji żywieniowych na podstawie metabarkodingu DNA oraz treści pokarmowej w połączeniu ze szczegółową analizą morfologii funkcjonalnej gatunków z Jeziora Ochrydzkiego.

Główne zadania post-doca będą się koncentrować na:

1. Preparowanie obunogów z rodzaju Gammarus w celu ustalenia treści pokarmowej.

2. Izolacja DNA i amplifikacja DNA. metabarkodowanie próbek.

3. Metabarcoding różnego rodzaju próbek.

4. Przygotowanie biblioteki do sekwencjonowania drugiej generacji.

5. Analiza danych sekwencjonowania drugiej generacji.

6. Przygotowanie publikacji i prezentacji konferencyjnych.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

1. Stopień doktora z biologii, biologii molekularnej lub pokrewnych.

2. Doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym.

3. Doświadczenie w analizie danych molekularnych (zwłaszcza bash i R).

4. Doświadczenie w pracy z metabarkodowaniem.

5. Doświadczenie międzynarodowe (stypendia itp.)

7. Doświadczenie naukowe, poparte co najmniej 5 publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z tematyki powiązanej z projektem, w przynajmniej dwóch powinien/powinna być pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem;

8. Podstawowa wiedza z zakresu morfologii bezkręgowców.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2021

Termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2022

Pensja brutto: 10 000 PLN

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na tomasz.mamos@biol.uni.lodz.pl