Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria chemiczna

TEMATYKA
Zatrudnienie jako adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Molekularnej Politechniki Łódzkiej. Tematyka badawcza: procesy katalityczne w zaawansowanych technologiach, energetyka wodorowa, technologie plazmowe, nowe aktywne nanomateriały plazmowe. Dydaktyka: chemia, chemia fizyczna, nanotechnologia i inne pokrewne przedmioty na kierunkach inżynieria chemiczna i biochemiczna/inżynieria środowiska.

OCZEKIWANIA – od kandydata oczekuje się w szczególności:
1. Podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej,
2. Złożenia deklaracji o przypisaniu do dyscypliny inżynieria chemiczna.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat
1. Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna, nauki chemiczne lub dyscyplinach pokrewnych;
2. Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach z listy JCR, patenty);
3. Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów (w tym niestandardowych) i przeprowadzania pełnej analizy wyników;
4. Umiejętność przygotowywania wniosków badawczych i publikacji naukowych;
5. Doświadczenie w zakresie instrumentalnych metod analiz chemicznych i metod badania właściwości strukturalnych i chemicznych materiałów;
6. Predyspozycje do pracy naukowej i pracy w zespołach badawczych;
7. Predyspozycje do pracy dydaktycznej;
8. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
9. Biegła znajomość języka polskiego pozwalającego na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1;
3. odpisy dyplomów i certyfikatów;
4. krótki opis działalności naukowej, w tym spis publikacji w czasopismach naukowych, patentów, prezentacji konferencyjnych, projektów badawczych, nagród, itp.;
5. streszczenie pracy doktorskiej;
6. opinia promotora pracy doktorskiej oraz recenzje pracy doktorskiej;
7. wydruk aktualnych danych bibliometrycznych (liczba cytowań, indeks Hirscha) wg Scopus lub Web of Science;
8. podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej –załącznik nr 2;
9. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) – załącznik nr 3.

UWAGI – forma składania ofert:
Zgłoszenia na konkurs należy przesłać pocztą elektroniczną na adres jacek.tyczkowski@p.lodz.pl w terminie do 7 lipca 2021 r. W temacie maila proszę wpisać: „Konkurs na stanowisko adiunkta-KIM”.
Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF (łączna wielkość załączanych plików nie powinna przekroczyć 10 MB).

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne, mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane Kandydatom pocztą elektroniczną.
Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jacek.tyczkowski@p.lodz.pl