asystent

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Katedra Ekofizjologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki

zatrudni asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Katedra Ekofizjologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 22 listopada 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27  grudnia 2021 r. (36 dni)

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: malgorzata.posmyk@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ekofizjologia, fizjologia i biochemia roślin, techniki biologii molekularnej roślin, biotechnologia roślin.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra prowadzi badania w zakresie ekofizjologii, fizjologii, biochemii i biotechnologii roślin na wszystkich poziomach ich organizacji (testy fizjologiczne, cytologiczne, biochemiczne, biologia molekularna roślin). Prowadzimy adekwatne zajęcia akademickie na studiach I, II i III stopnia, na kierunkach: biologia, biotechnologia, biomonitoring i ekomiasto.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

– dyplom doktorski w zakresie nauk biologicznych uznawany w Polsce (lub stosowne zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora);
– udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii roślin, w postaci publikacji w uznanych międzynarodowych czasopismach; co najmniej 140 pkt. MEiN za publikacje ≥ 100 pkt. MEiN, w tym w co najmniej jednej publikacji za 140 pkt. MEiN w roli pierwszego autora i autora korespondującego;
– doświadczenie w badaniach na gatunkach modelowych i/lub użytkowych w badaniach regulacji wzrostu i rozwoju roślin, odporności i adaptacji do (abiotycznych) warunków stresowych, prowadzonych na różnych stopniach organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej;
znajomość technik z zakresu kultur tkankowych i komórkowych (hodowle in vitro);
– znajomość technik z zakresu cytologii, histologii i histochemii, w tym: znajomość preparatyki i obsługi mikroskopów świetlnego, fluorescencyjnego i konfokalnego, utrwalanie i zatapianie materiału oraz krojenie z użyciem mikrotomu i/lub wibratomu, różne barwienia, wykrywanie endoreplikacji, PCD, dokumentacja i cyfrowa analiza obrazów mikroskopowych, pomiary densytometryczne przy użyciu programów graficznych typu  ScnImage, ImageJ;
 – znajomość różnych biochemicznych metod analizy materiału roślinnego, w tym: markery stresów, testy enzymatyczne, analizy HPLC;
 – znajomość technik biologii molekularnej: izolacja i oczyszczanie DNA, RNA, białek; rozdziały tych materiałów metodami elektroforetycznymi (IEF, SDS-PAGE, 2-D), technika Western blot, badania proteomiczne w tym analizy graficzne i statystyczne w oprogramowaniu typu PDQuest, biegłe korzystanie z baz danych BOLD, Mascot / narzędzi MASKOT, NCBI i DELTA-BLAST;
– znajomość metod inżynierii genetycznej roślin w tym: transformacji genetycznej za pomocą wektorów Agrobacterium tumefaciens i/lub innych, PCR, RT-PCR – wykonywanie, optymalizacja;
– digitalizacja i katalogowanie zbiorów (np. nasion), tworzenie baz barkoding DNA, przygotowywanie bibliotek do sekwencjonowania NGS (technologia Illuminy – NextSeq, MiSeq);
– dobrą znajomość języka angielskiego;
– atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów krajowych i/lub międzynarodowych oraz udokumentowany naukowy staż zagraniczny;
– ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze: fizjologii, biochemii i biotechnologii roślin, jak również doświadczenie w prowadzeniu laboratoryjnych zajęć dydaktycznych oraz w sprawowaniu opieki nad pracami dyplomowymi; atutem będzie możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim;
– ze względu na obowiązki dydaktyczne, a także administracyjne w Katedrze, Kandydat będący obcokrajowcem musi władać płynnie językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie;
– umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu biologii roślin, biegła znajomość zarówno typowego oprogramowania biurowego, jak i specjalistycznych programów do obrazowania i dokumentacji materiału biologicznego, analizy statystycznej.
Od kandydata oczekuje się profesjonalizmu, zaangażowania, kreatywności, umiejętności pracy w zespole.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (http://www.uni.lodz.pl/kariera);

–        list motywacyjny;

–        życiorys ze zdjęciem, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, odbytych szkoleń itp. (przy publikacjach proszę zamieścić IF i punktację MEiN, a także ogólną liczbę cytowań oraz h-indeks);

–        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wszystkich kierunków jeśli były różne);

–        informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (dla obcokrajowców);

–        informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego i ewentualnych innych;

–        kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora;

–        klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 stycznia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.posmyk@biol.uni.lodz.pl