Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

sztuki.projektowe
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
REKTOR
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko ASYSTENTA
w Instytucie Architektury Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych,
w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, na czas określony,
w wymiarze całego etatu
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy
z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.
1668 z późn. zm.) i § 135 ust. 1 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące
kwalifikacje:
1. Ukończone studia wyższe w dziedzinie sztuki lub architektury bądź specjalność
gry komputerowe
2. Udokumentowana realizacja projektu VR (dyplomowy, zespołowy itp. ze
wskazaniem roli w projekcie oraz zakresu jego opracowania)
3. Udokumentowane doświadczenie w modelowaniu trójwymiarowym w
oprogramowaniu Blender – np. projekty autorskie, prowadzenie zajęć, szkoleń itp.
4. Udokumentowane doświadczenie w pracy na silniku Unreal Engine – np. realizacja
projektów autorskich, prowadzenie zajęć, szkoleń itp.
5. Udokumentowane doświadczenie w pracy w programie Photoshop – np. realizacje
projektów autorskich, prowadzenie zajęć, szkoleń itp.
6. Udokumentowany proces samokształcenia – udział w kursach branżowych w
ostatnich 3 latach lub ich przygotowywanie i poprowadzenie
Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
Tel.: Rektorat (42) 25 47 400
Fax (42) 25 47 418 
7. Doświadczenie w edukacji – prowadzenie kursów, szkoleń, mentoringu,
warsztatów, praca na uczelni itp.
8. Znajomość języka polskiego.
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia
18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z
późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3;
3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej (jeśli dotyczy), mile
widziane działalności artystycznej/naukowej;
4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji – Załącznik 4;
5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w
szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych,
6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego;
7. Dokumentacja osiągnięć i dorobku dydaktycznego, artystycznego/naukowego
– mile widziana;
8. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113
ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1
9. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym
miejscu pracy –Załącznik nr 2.
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna
wielkość pliku 20 MB) na adres konkursy.w.proj@edu.asp.lodz.pl w terminie do
dnia 25.09.2022. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko
asystenta badawczo – dydaktycznego w IAW 
 
Spotkanie Komisji Konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie
stacjonarnej w dniu 27.09.2022. O godzinie spotkania wybrani kandydaci zostaną
poinformowani oddzielnym mailem dzień wcześniej.
Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni
(www.bip.asp.lodz.pl) w dniu 27.09.2022.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.w.proj@edu.asp.lodz.pl