Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych/Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.    Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).

Od kandydata na stanowisko oczekujemy:

Ukończonych studiów magisterskich z zakresu zarządzania, ekonomii lub kierunków pokrewnych
Zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz współpracy międzyorganizacyjnej
Biegłej znajomości języka polskiego i  angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach
Umiejętności pracy w zespole
Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, członkostwo w studenckich kołach naukowych oraz publikacje naukowe
2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

       Oferta pracy dotyczy stanowiska w Instytucie Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ.  Pełen etat. Rozpoczęcie pracy przewidujemy na dzień 28.02.2022 r.

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

Osoba zatrudniona na stanowisku asystent  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich  oraz publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.

W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych

Do obowiązków pracownika wchodzą również  prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

 

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23.02.2022  w wersji elektronicznej  lub papierowej w sekretariacie Wydziału Organizacji  i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

       W sprawach związanych z konkursem kontaktować się należy z panią Izabela Grabowską

       tel. 042 631 37 68

       Dokumenty oraz skany można przesyłać drogą elektroniczną na adres email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu –  25.02.2022

 

 

Załącznik nr 1.1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

 

1.    Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………

 

2.    Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………….

 

3.    Dane kontaktowe …………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                  (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4.    Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                            (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5.    Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                      (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6.    Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                  (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.    Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

              ……………………………                           …..……………………………………

                            (miejscowość i data)                                               (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Załącznik nr 1.2

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119/1) –, zwanego dalej „RODO”, – informujemy, że:

1)    Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych;

2)    Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail rbi@adm.p.lodz.pl; pod numerem telefonu 42 631 2039; lub pisemnie na adres naszej siedziby: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;

3)    Jako administrator będziemy przetwarzać dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4)    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

5)    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jw. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6)    Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV, kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem rekrutacji, czyli przez 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym wyrażona była zgoda;

7)    Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywanych obowiązków służbowych;

8)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

9)    Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu ponadto:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d)    prawo do przenoszenia danych,

e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

              ……………………………

                         (data i podpis kandydata)

 

Załącznik nr 1.3

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Łódzką, będącą Administratorem danych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, zatytułowanych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w celu rekrutacji/ realizacji zatrudnienia*.

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co stanie się skuteczne od daty złożenia wycofania zgody.

 

Jednocześnie Administrator (osoba upoważniona) poinformował mnie, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

……………………………………………………………

                   (data i podpis Kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanmngmt@adm.p.lodz.pl