Profesor w grupie pracowników badawczych

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Profesor, w grupie stanowisk badawczych, Instytut Automatyki

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.         Wymagania stawiane kandydatowi:

tytuł profesora nauk technicznych lub matematycznych, duży dorobek naukowy w zakresie matematycznej teorii sterowania potwierdzony publikacjami w najlepszych międzynarodowych czasopismach oraz znaczną liczbą cytowań, doświadczenie międzynarodowe umożliwiające nawiązanie i prowadzenie współpracy z najlepszymi instytucjami na świecie oraz biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowo mile widziana będzie dobra znajomość innego języka kongresowego.

2.    Wybrana osoba będzie zatrudniona przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

3.    Zakres zadań i obowiązków obejmuje prowadzenie intensywnych prac naukowych w zakresie teorii sterowania i regularne publikowanie rezultatów tych prac w czasopismach najwyższej światowej rangi (oczekuje się publikacji w czasopismach, którym na liście Ministra Edukacji i Nauki przypisano 200 lub 140 punktów), skuteczne pozyskiwanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki i/lub zagranicznych agencji grantowych oraz wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry.

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów. Dokumenty należy składać do 1 września 2022 r. w biurze Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej 90-537 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 18. Odbiór dokumentów będzie możliwy osobiście, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu w biurze Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej.

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Kuba Gudzinowicz, tel. 42 631 25 47, e-mail: w2i21@adm.p.lodz.pl

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 15 września 2022 roku.

8.    W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w2i21@adm.p.lodz.pl