Profesor w grupie pracowników badawczych Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów ICRI-BioM – Międzynarodowa Agenda Badawcza

Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów Międzynarodowa Agenda Badawcza
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

1.      Wymagania stawiane kandydatowi:

Kandydaci powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i 10-letnie doświadczenie w co najmniej jednym z następujących obszarów badawczych: chemia polimerów, inżynieria molekularna biosystemów, modelowanie komputerowe dużych układów molekularnych, międzynarodowe uznanie za osiągnięcia naukowe (najlepiej porównywalne z poziomem Advanced ERC) oraz posiadać skuteczne przywództwo, kierownictwo i umiejętność współpracy, a także zmysł bycia mentorem dla młodych naukowców.

 

2.      Warunki pracy:

          • wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 25000 – 27500 zł (+1 wynagrodzenie      dodatkowe pod warunkiem, że zatrudnienie w danym roku kalendarzowym trwało dłużej niż 6         miesięcy) w zależności od kwalifikacji,

          • kontrakt do końca 2023 roku z możliwością kontynuacji za obopólną zgodą,

          • zatrudnienie od pół etatu do pełnego etatu (preferowane) (z proporcjonalną fizyczną       obecnością w miejscu pracy ściśle egzekwowaną),

          • pomoc w zakwaterowaniu,

          • świetne środowisko badawcze.

 

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

Osoba ta będzie odpowiedzialna za wizję i realizację badań oraz inicjowanie wspólnych działań z innymi instytucjami naukowymi.

 

4.      Wykaz wymaganych dokumentów:

• Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Łódzkiej;

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej (załącznik nr 1.1), klauzula o ochronie danych osobowych (załącznik 1.2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1.3) wszystkie dostępne w Microsoft Word;

• Odpisy/kopie dyplomów;

• List motywacyjny;

• CV (maksymalnie 3 strony)

• do 10 kluczowych osiągnięć badawczych i/lub wdrożeniowych z ostatnich dziesięciu lat (jedno osiągnięcie to np. pełny tekst jednej publikacji, tekst patentu itp.),

• opis unikalnych cech osiągnięć uzyskanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat i ich wpływu na rozwój danej dziedziny naukowej (do 3 stron),

• wykaz projektów kluczowych, na które wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ciągu ostatnich dziesięciu lat,

• wykaz kluczowych wystąpień konferencyjnych lub wykładów wygłoszonych przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich dziesięciu lat na zaproszenie gospodarzy, z podaniem nazwisk gospodarzy,

• opis doświadczenia wnioskodawcy w zarządzaniu badaniami (do 2 stron)

• opis doświadczenia wnioskodawcy we współpracy naukowo-przemysłowej oraz udanych wdrożeń (do 2 stron)

 

 

5. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną do 28 grudnia 2022 r. W e-mailu należy zamieścić temat – ,, DIRECTOR OF ICRI-BioM”.

 

6. Dokumenty należy przesłać do prof. dr hab. Inż. Piotra Panetha Dyrektora ds. Organizacji nauki w Międzynarodowym Centrum Badań Inowacyjnyich Biomateriałów (ICRI-BioM) na adres e-mail: piotr.paneth@p.lodz.pl

 

7. Przewidywany termin ogłoszenia decyzji: Rekrutacja pozostanie otwarta do czasu obsadzenia stanowiska.

 

8.  ICRI-BioM to Międzynarodowa Agenda Badawcza, powołana w ramach Politechniki Łódzkiej w ramach Programu MAB PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Max Planck Institute for Polymer Research w Mainz. Ma na celu stworzenie doskonałej jednostki naukowej, która skupia się na łączeniu chemii polimerów z inżynierią biosystemów molekularnych eksperymentalnie i przy pomocy nauk obliczeniowych. Oczekuje się, że współpraca i synergia między tymi grupami, lokalnym środowiskiem naukowym oraz współpraca międzynarodowa doprowadzą do przełomowych badań w naukach podstawowych i stosowanych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piotr.paneth@p.lodz.pl