wykładowca

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Miasto: Łódź

Stanowisko: wykładowca

Dyscyplina: chemia

Data ogłoszenia: 24.10.2022 r.

Termin składania ofert: 24.10-25.11.2022 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18

Telefon kontaktowy: 42 635-47-00, e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

 

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko starszego wykładowcy, chemia, chemia po polsku

 

 

            Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie tytułu magistra

w zakresie chemii z przygotowaniem pedagogicznym.
Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego kandydat powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu chemii w języku polskim, jako obcym (przeprowadzonych nie mniej niż 1000 godzin lekcyjnych) oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym, znajomość platform np.: Teams, Zoom, Moodle.

Kandydat powinien cechować się punktualnością, kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów: Word, PowerPoint, CorelDRAW, Excel, platform nauczania zdalnego.

Dodatkowymi atutami kandydata będą: udokumentowane doświadczenie w nauczaniu fizyki w języku polskim, jako obcym, uprawnienia egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii, rozwinięte kompetencje interkulturowe.

– kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
– życiorys (CV),
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– informacja dotycząca znajomości języków obcych
– zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania  języka polskiego jako obcego w wymaganym  wymiarze
 – oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy do pobrania ze strony /https://www.uni.lodz.pl/kariera/.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi,
przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  02.12.2022 r.

 (UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjpdc2@uni.lodz.pl