2 stanowiska asystenta dydaktycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w wymiarze ¾ etatu każdy w ZAKŁADZIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII Katedry Pielęgniarstw Zabiegowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 Wymagania konkursowe:

Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców
Posiadanie dorobku dydaktycznego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki dla stanowiska asystenta dydaktycznego określone w Zarządzeniu nr 127/2019 w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich (§ 12)

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
C.V. – formularz
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego
Karta ewaluacji/oceny w obszarze dydaktycznym z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia (zał. 6)
Karta oceny przełożonego (zał.3)
Ocena studentów
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
 o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 478, ze zm.)
W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 11 października 2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu – Katarzyna Banach  nr tel. 81 448 67 14).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.banach@umlub.pl