adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Matematyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: matematyka

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko
ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Matematyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:                                                                                                    

 • stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na poziomie akademickim;
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie zastosowań matematyki lub statystyki matematycznej;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej;
 • dobra znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kopie dyplomu doktora nauk matematycznych,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor. Politechnika Lubelska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia oraz odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, pokój E216,

z dopiskiem „KONKURS W KATEDRZE MATEMATYKI”,

w terminie do dnia 8 sierpnia 2023 r.
 

adres mailowy do kontaktu: we.km@pollub.pl

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na we.sekretariat@pollub.pl