Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Matematyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na poziomie akademickim
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie zastosowań matematyki lub statystyki matematycznej
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej
 • dobra znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu
 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kopie dyplomu doktora nauk matematycznych
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • wykaz publikacji naukowych
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,
  ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, pokój E216,
  z dopiskiem „KONKURS W KATEDRZE MATEMATYKI”,
  w terminie do dnia 16 września 2024 r.