profesor

Wydział Nauk Technicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

MIASTO: Nysa

NUMER POSTĘPOWANIA: DSO 01/01/2021

STANOWISKO: profesor

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno-techniczne

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR ETATU: pełny etat

WYMÓG ZATRUDNIENIA W UCZELNI JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY: TAK

DATA OGŁOSZENIA: 12.01.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.02.2021 r. do godz. 12.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 12.02.2021 r.

LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl

SŁOWA KLUCZOWE: architektura, urbanistyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1)       Tytuł naukowy profesora.

2)       Znaczący dorobek naukowy wyrażony w publikacjach krajowych i zagranicznych, recenzjach (habilitacje, doktoraty, wydania książkowe), ekspertyzach i innych opracowaniach eksperckich; wykaz ważniejszych osiągnięć

3)       Znaczący dorobek projektowy i realizacyjny oraz pokrewne formy działalności twórczej (grafika, malarstwo, scenografia, fotografia, wystawiennictwo); wykaz ważniejszych osiągnięć

4)       Udokumentowane członkostwo  Kandydata  w krajowych i zagranicznych środowiskach twórczych, udział                      w programach naukowych, konferencjach, wygłaszanie wykładów, udział w komisjach naukowych                                  i profesjonalnych; wykaz ważniejszych dokonań

5)       Znaczący dorobek dydaktyczny w szczególności w zakresie:

– prowadzenia wykładów, ćwiczeń projektowych, seminariów obejmujących dyscyplinę naukową architektura                   i urbanistyka/ wykaz realizowanych przedmiotów

– prowadzenia prac dyplomowych dla I i II stopnia nauczania /wykaz obronionych i prowadzonych prac dyplomowych

– działalności dydaktycznej w zakresie organizacji plenerów, warsztatów w kraju i zagranicą dla studentów 

  kierunku architektura i budownictwo/wykaz    

6)       Znaczący dorobek działalności organizacyjnej w szczególności:

– doświadczenie w zakresie tworzenia programów studiów dla nowych kierunków

– doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi/wykaz programów, pełniona    funkcja, okres, kraj

– doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych/wykaz projektów, okres realizacji, efekty

7)       Inne osiągnięcia kandydata:

– udział w organizacjach zawodowych w kraju i zagranicą/pełnione funkcje

– udział w wystawach

– działalność Kandydata w zakresie popularyzacji nauki

8) Przyznane  nagrody, odznaczenia państwowe i zawodowe

 

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668  z późn. zm.), Statucie PWSZ w Nysie.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a)              podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),

b)             życiorys zawodowy,

c)              kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)             dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,

e)              wykaz publikacji naukowych,

f)              dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,

g)             oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS

lub składać osobiście.

 

Planowany termin zatrudnienia: 18.02.2021

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.