asystent

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205 – 3500 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

·         posiadać stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (agronomia),

·         co najmniej 50 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe wykazu MEiN, w tym co najmniej 25 pkt.                    uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor,

·         znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·         legitymować się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie,

·         posiadać wiedzę i umiejętności z zakresie zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych,

·         posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel,                Power Point, Statistica).

1.      Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 8 października 2021r.

2.      Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 3205 – 3500 zł brutto.

3.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

4.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

5.      Konkurs ma charakter jednoetapowy.

6.      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

                                                                                                         Dziekan

                                                                                   Prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.