Profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5.321,00 zł
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Oczekiwania:

·        stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,

·        znaczący dorobek naukowy z zakresu ekonomii poparty wskaźnikami bibliometrycznymi,

·        współpracę międzynarodową potwierdzoną dorobkiem naukowym,

·        znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),

·        przygotowanie merytoryczno-dydaktyczne do zajęć prowadzonych w Katedrze

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478, ze zm.).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wne@uwm.edu.pl